תיאור
תאריך פרסום
 • מועצה מקומית מצפה רמון מכרז פומבי מס' 30/2018 הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במרכז האזרחי ועבודות פיתוח שונות ברחבי היישוב
  17/10/2018

  מועצה מקומית מצפה רמון

  מכרז פומבי מס'  30/2018

  הזמנה להציע הצעות לביצוע עבודות פיתוח במרכז האזרחי
  ועבודות פיתוח שונות ברחבי היישוב
  עבור המועצה המקומית מצפה רמון

   

  הזמנה לקבלת הצעות

  1. 1. תנאים כלליים

  המועצה המקומית מצפה רמון (להלן: ״המועצה״) מזמינה בזאת מציעים להשתתף במכרז פומבי 30/2018 לביצוע עבודות פיתוח במרכז האזרחי ועבודות פיתוח שונות ברחבי היישוב עבור המועצה המקומית מצפה רמון, הכל כמפורט בכתב הכמויות והמפרט הטכני המצורפים ומסומנים כנספחים 2.1 (א), 2.1 (ב), להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה (להלן: "העבודות").

  מכרז זה מתחלק לשניים ומכיל את שניהם כדלקמן:

  1. עבודות פיתוח במרכז האזרחי- שלב א' – פיתוח שלב א' של המרכז האזרחי. מצורפים אומדנים בנספח 2.1 (א), ובהמשך יינתן כתב כמויות ספציפי ומוגדר לביצוע. להסכם (להלן: "פרויקט המרכז האזרחי- שלב א'" או "הפרויקט"). ההיקף הכספי של הפרויקט מוערך בכ- עד 3,000,000 ₪  כולל מע"מ.
  2. עבודות פיתוח – עבודות אשר המכרז עבורן הוא מכרז מסגרת. הזמנות עבודה לעבודות פיתוח שיצאו ע"פ דרישת המועצה מעת לעת (להלן: "עבודות פיתוח"), עבודות אשר היקפן הכספי מוערך בכ- עד 12,000,000 ₪, כולל מע"מ לשלוש שנים עם אופציה לשנתיים נוספות.

  מצ"ב קישור לקובץ המכרז

דילוג לתוכן