תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז פומבי מס' 35/2018 לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון
  14/11/2018

  מכרז פומבי מס' 35/2018

   

   

  לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון 

   

  מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 11.12.18 עד השעה 14:00

   

  מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.

   

  המסירה תיעשה ידנית בלשכת מנכ"ל במשרדי המועצה המקומית מצפה רמון, ברח' נחל סלעית 2 א' במצפה רמון.

   

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגבייה של המועצה, ברח' נחל ציחור 1, מצפה רמון  , תמורת סכום של 500 ש"ח אשר לא יוחזר.

   

  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרד מנכ"ל המועצה והן באתר האינטרנט של המועצה המקומית מצפה רמון בכתובת www.mitzpe-ramon.muni.il 

   

  רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.

   חוברת המכרז מצורפת

  מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

דילוג לתוכן