הודעה על הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לראשות ולמועצת הרשות

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים לראשות ולמועצת הרשות המקומית  מצפה רמון

שם הרשות המקומית: מצפה רמון

נמסרת בזה הודעה כי:

א. מספר חברי המועצה העומדת לבחירה

בבחירות הקרובות לרשויות המקומיות אשר יתקיימו ב בכ"א בחשוון התשע"ט (30 באוקטובר 2018), מספר חברי המועצה העומדים לבחירה הוא 9.

ב. המועד והמקום להגשת רשימות המועמדים או הצעות מועמד

הצעת מועמד לראשות הרשות ורשימת מועמדים למועצה יוגשו למנהל הבחירות במועדים כלהלן:

  • יום רביעי, י"ז בתשרי התשע"ט (26 בספטמבר 2018), בין השעות 9:00 בבוקר עד 11.00 לפנה"צ;
  • יום חמישי, י"ח בתשרי התשע"ט (27 בספטמבר 2018), בין השעות 15:00 אחה"צ עד השעה 21:00 בערב.

הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים שתוגש באיחור לא תתקבל.

את ההצעות והרשימות ניתן להגיש במשרד מטה הבחירות לראשות ולמועצת הרשות המקומית מצפה רמון, הממוקם במתנ"ס המקומי, בכתובת שד' בן גוריון 12, מצפה רמון.

ג. חוברות הגשת מועמדות

הצעת  מועמד ו/או רשימת  מועמדים יש להגיש  אך ורק על גבי חוברות מיוחדות  כפי שנקבע  בתקנות.

החוברות יהיו זמינות לחלוקה החל מיום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018, בין השעות 09:00 – 12:00, במשרדו של גזבר המועצה, מר אליה וינטר, בכתובת: מועצה מקומית, נחל סלעית 2 א', מצפה רמון.

הוראות בנוגע להגשת  הצעות מועמד ורשימות המועמדים מפורטות בחוברת הצעת המועמד או רשימת המועמדים.

בנוסף, למעוניינים,  יינתן הסבר מפורט על ידי מנהל הבחירות ביום ראשון, כ"ב באלול התשע"ח, 2 בספטמבר 2018, בין השעות 14:00 – 16:00 במטה הבחירות.

הצעת מועמד ורשימת מועמדים הכוללות חתימות תומכים ניתן להגיש במספר חוברות, כשבכל חוברת קבוצה אחרת של חתימות תומכים. במקרה זה יש למספר את החוברות לפי מספר סידורי. כל חוברת תכלול את רשימת המועמדים ופרטיהם בסדר זהה. בנוסף, כל חוברת תכלול תצהיר בא כוח הרשימה או ההצעה המאמת את חתימות התומכים שבאותה חוברת. כמו כן, שם המועמד או הכינוי של רשימת המועמדים חייב להופיע בכל חוברת ובראש כל דף בכל חוברת.

ד. הזכות להיבחר

סעיף 7 ו-7א לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965 (להלן- חוק הבחירות)  וסעיף 4 לחוק  הרשויות המקומיות  (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה – 1975 (להלן- חוק הבחירה הישירה) מפרטים את התנאים בדבר הזכות להיבחר כחבר המועצה וכראש הרשות המקומית.

ה. קביעת מספר המועמדים ברשימה ומספר חתימות המגישים

הואיל ומספר חברי המועצה העומדים לבחירה במועצה המקומית מצפה רמון הוא 9, כל רשימת מועמדים חייבת לכלול לא פחות  מ- 3 מועמדים ולא יותר מ- 18 מועמדים.

הואיל ומספר הבוחרים הרשומים ברשימת הבוחרים למועצה המקומית מצפה רמון הוא 3,948 בוחרים, מספר התומכים של רשימת מועמדים חייב להיות לא פחות מ- 79 בוחרים, בהתאם לאמור בסעיף 35 בחוק הרשויות המקומיות, ואילו מספר החותמים על הצעת מועמד חייב להיות לא פחות מ- 119 בוחרים, בהתאם ל סעיף 5(א) חוק הבחירה הישירה.

ו. עירבון

הואיל ומספר התושבים במועצה המקומית מצפה רמון הוא 5,621 תושבים סכום העירבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד בידי מנהל הבחירות עבור רשימת מועמדים למועצת הרשות הוא 8,000 ₪ וזאת בהתאם ל38א לחוק הבחירות. הערבון יהיה בשיק בנקאי בלבד משורטט ועשוי לפקודת משרד הפנים.

סכום הערבון שחייבת קבוצת בוחרים להפקיד עבור הצעת מועמד לכהונת ראש הרשות הוא 8,000 ₪ בהתאם לאמור בסעיף 8 לחוק הבחירה הישירה.

 

ניתן למסור את הערבונות האמורים למנהל הבחירות לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות, דהיינו לא יאוחר מיום 30.9.18

רשימה אשר לא תמסור ערבון כאמור לעיל תחשב כאילו לא הוגשה  למנהל הבחירות.

יש למלא את פרטי חשבון הבנק שאליו יוחזר הערבון, בהתאם להוראות הדין. הטופס מצורף לחוברת ההגשה.

ז. המועד והמקום להגשת התקשרויות או לביטולן

הגשת התקשרויות

מנהל הבחירות יקבל אישית את  ההודעות בכתב בקשר להתקשרות בין שתי רשימות מועמדים לפי  סעיף 45 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה – 1965, ביום י"ב במרחשוון (21 באוקטובר  2018) בין השעות  14:00 – 16:00 במטה הבחירות.

ביטול התקשרויות

לצורך ביטול התקשרויות, יש למסור למנהל הבחירות באופן אישי, בהודעה בכתב כשהיא חתומה על ידי באי כוח שתי הרשימות או ממלאי מקומם בלבד, משאלו היו חתומים מראש על ההתקשרות, וכל זאת עד לתאריך י"ב במרחשוון (21 באוקטובר  2018), בין השעות  14:00–  16:00 במטה הבחירות.

 

לצפייה בפרסום לחצו כאן.

פניות למנהלת הבחירות, הגב' אורנה עסיס, בטלפון או במייל:

בימים א'-ה' בין השעות 16:00-18:00

טלפון נייד: 050-6282732,  מייל: ornaas@education.gov.il

 

דילוג לתוכן