3.12.18 הזמנה להגשת מועמדות למאגר היועצים של מצפה רמון

***שימו לב לדחייה בתאריך הגשת המועמדות והוספת תחומי ייעוץ נוספים המעודכנים בקובץ המאגר ***

המועצה המקומית מצפה רמון, מזמינה נותני שירות העומדים בתנאי הסף והמעוניינים להיכלל במאגר היועצים של המועצה לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים, להגיש בקשה לצרפם למאגר היועצים של המועצה המקומית.

יובהר, כי מאגר היועצים הינו מאגר משותף למועצה מקומית מצפה רמון ולתאגידים העירוניים שלה. הרישום במאגר נדרש לצורך התקשרות לפי תקנה 3(8) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1950.

את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים ניתן לקבל, ללא תמורה, במשרדי המועצה, ברח' נחל סלעית 2א', בימים א-ה בין השעות 08:00-14:00, או בלחיצה על קישור זה.

הבקשה להיכלל במאגר היועצים, על כל נספחיה וצרופותיה, תוגש במעטפה סגורה עליה יצויין "בקשה להיכלל במאגר יועצים",במסירה ידנית במשרדי המועצה המקומית מצפה רמון בכתובת רח' נחל סלעית 2א', מצפה רמון

או באמצעות דואר אלקטרוני  drord@mitzpe-ramon.muni.ilוזאת עד ליום 2.1.2019 בשעה 12:00 בקשה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון ותידחה על הסף.

למען הזהירות יובהר, כי על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים וכן כי המועצה אינה מתחייבת לקבל כל בקשה שתוגש.

 

לקבלת מסמכי הבקשה להיכלל במאגר היועצים של מצפה רמון – לחצו כאן

לצפייה בהודעה עדכון מאגר היועצים הכולל הוספת תחומים והארכת זמן ההגשה – לחצו כאן

דילוג לתוכן