סיכום מפגש תושבים בנושא תב"ע מחצבות- אטרקציות תיירותיות

ביום ראשון, ה- 11.2.18 התקיים שיתוף ציבור בנושא תב"ע מחצבות- אטרקציות תיירותיות.

מסמך זה מרכז את עיקרי הנושאים, השאלות שהועלו ואת תשובות המועצה.

מטרת המפגש:
הצגת התכנון הראשוני המוצע בפני תושבי מצפה רמון במטרה להרחיב את הידע
של צוות התכנון ולשמוע את עמדת התושבים על התכנון המוצע, כבר בשלב
התחלתי של התכנון. עם התקדמות התכנון תיבחן אפשרות הטמעת הנושאים
שהועלו בתוך התכנון.

מטרת התכנית:
יצירת מתחם עבור אטרקציות תיירותיות במחצבות הממוקמות מצפון למצפה
רמון ומיועדות לשיקום, במטרה לחזק את הפעילות התיירותית במצפה רמון.

במהלך המפגש:
הוצגו הרקע לתכנית, ותכנון ראשוני לחלוקת השטח (חלופות מאקרו) שנערכו
בהתאם לעקרונות הפרוגראמה שניתנה לצוות התכנון ע"י החברה לפיתוח מצפה
רמון. לצורך המשך התכנון, החברה לפיתוח תשכור יועץ פרוגרמתי לבחינת הנושא
בצורה מסודרת ומובנית. צוות התכנון הדגיש את את השאיפה לשמר את האופי
הייחודי של המקום, תוך מיזעור השפעות שליליות על תושבי המקום ומצד שני
הרצון לפיתוח פעילויות מניבות הכנסה למועצה המקומית ובכך לשפר השירות
לתושב.

בהמשך להצגת התכנית, נפתח זמן לשאלות ודיון עם הנוכחים. עלו הנושאים
הבאים:

שבילי אופניים: הוצג תכנון עקרוני של שבילי אופניים והתחברותם למדיניות
שבילי אופניים המתכננת בתכנית מתאר מצפה רמון (טרם הופקדה).
שאלה: הועלתה בקשה לקבלת פירוט בנושא שבילי אופניים (אורך, רוחב,
חומרים, מתווה וכו').
תשובה: הובהר כי התכנית נמצאת בשלבי תכנון ראשוניים ותכנון שבילי האופניים
ייעשה בהמשך הליך התכנון.

תחבורה:
שאלה: הועלה חשש כי הפעילות המתוכננת במסגרת התכנית, תהווה מוקד
למשיכה קהל, אשר עלול ליצור עומסי תנועה על כביש 40 . נשאלה שאלה אם
במסגרת התכנית, תיבחן הרחבה של כביש 40
תשובה:
א. כביש 40 מהווה כיום נתיב תנועה ליורדים לאילת. סבורים כי התכנית
המוצעת לא תביא לתוספת משמעותית לתנועה הקיימת.
ב. התכנית המוצעת תסדיר את ההתחברות לכביש 40 , אשר תשמש לצורך כניסה
למתחם התיירותי, מתחם המנחת הממוקם בצפון, וחוות הבודדים שבמרחב.
ג. נושא הרחבת כביש 40 נמצא בטיפול של המועצה מול חברת נתיבי ישראל.
התכנית המוצעת לא תטפל בהרחבת כביש 40.

שכונות מגשימים:
שאלה: האם נבחנה אפשרות כי תכנון שכונת מגשימים יהיה באזור התכנית
המוצעת בשטח המחצבות המיועדות לשיקום, כאשר השטח המיועד לתכנון
השכונה כיום, יהווה שטח פתוח/ חיץ בין שני מתחמי המגורים.
תשובה:
א. לחברה לפיתוח מצפה רמון, אין מנדט לבחון את הנושא במסגרת התכנית
המוצעת.
ב. שכונות מגשימים המוצעות, מתכננות בהתאם לתכנון המוצע בתכנית המתאר
(טרם הופקד).
ג. בקשה זו בעייתית מבחינת מדיניות התכנון הקיימת היום, אשר מעדיפה כי
בינוי ופיתוח שטחים חדשים, יהיה צמוד דופן לבינוי קיים.
ד. הניסיון מראה כי שטחי מגורים, אשר נבנים שלא בצמידות לשטחי מגורים
קיימים, מתפקדים כישות נפרדת ללא אינטראקציה עם שטח המגורים
הקיים.
מטרדי רעש/אקוסטיקה וטופוגרפיה:
שאלה: הועלה חשש כי הפעילות במתחם תביא למטרדי רעש ותאורה. בנוסף,
הועלתה בקשה לקחת בחשבון את הטופוגרפיה הקיימת.
תשובה: על פי התכנון המוצע, עיקר הפעילות והפיתוח, יתבצעו באזור המזרחי של
התכנית, אשר הינו אזור מופר ובעל טופוגרפיה הטרוגנית, הנובעת מפעילות
הכרייה שהתבצעה במקום. התכנון המוצע לקח בחשבון את הטופוגרפיה הקיימת
בשטח זה, וערך חלוקה לשלושה מפלסים בהתאם לעבודות העפר שיידרשו במקום,
(בהתבסס על עודפי החומר בשטח). בהתאם לכך, השטח תוכנן לשלוש רצועות
במפלסים שונים: מדרום (אזור גבוה) לצפון (אזור נמוך). התכנון יצור קירות
אקוסטיים טבעיים, בהתאם לכך יבחר המיקום לאטרקציות הגורמות למטרדי
רעש. במסגרת התכנון ייבחנו נושאים סביבתיים בהתאם לפעילות שתתוכנן
במקום.
תאורה:
שאלה: הועלתה בקשה כי תכנון התאורה ייעשה באופן כזה שהשפעתה על
הסביבה תהיה מינימלית.
תשובה: הנושא חשוב ובהחלט יילקח בחשבון במסגרת התכנון.

גידור וחניות:
שאלה: הועלתה בקשה כי במסגרת תכנון המגרשים למיזמים תיירותיים יישמר
האופי המדברי של המקום, תוך ניסיון לשמור על מופע טבעי ככל הניתן, כך
שהחניות והגידור יעשו בצורה אורגנית עם שימוש באבן מקומית אשר תשתלב
במרחב.
תשובה: הנושא חשוב ובהחלט יילקח בחשבון במסגרת התכנון.

הגבלת האטרקציות אותן ניתן יהיה לפתח במקום:
שאלה: הועלתה בקשה כי במסגרת התכנית, יצוינו מגבלות לגבי סוג והיקף
האטרקציות שיפותחו במקום.
תשובה: הנושא חשוב ובהחלט יילקח בחשבון במסגרת התכנון.

קמפינג:
שאלה: הועלתה בקשה לבחון שימוש של חניון קמפינג באזור המערבי המיועד
לפיתוח ברמה אינטנסיביות נמוכה.
תשובה: יבחן הצורך בתוספת שימוש זה בתכנית המוצעת, היות ותכנית שפת
מדבר כוללת את השימושים האלה.

חניון קרוואנים, אמפיתיאטרון: 

הועלתה הדעה כי חניון קרוואנים ואמפיתיאטרון יהוו עוגנים ומוקדי משיכה למתחם.
תשובה: אלמנטים אלה אכן מופיעים כחלק מהפרוגרמה למתחם זה.

אטרקציות: במהלך המפגש העלו מספר רעיונות לאטרקציות נוספות למתחם:
א. גלישת/סקי חולות
ב. מבוכים תוך שימור על השטח קיים ושימוש בחומרים מקומיים.
ג. תכנון לימנים עם שכשוכיות.
ד. סדנאות אומנים

פיזור העסקים:
במהלך המפגש חולק ע"י התושבים מסמך פרוגרמה להסדרת השטח, שנערך ע"י
עמותת קשת בשנת 2014 . המסמך מוכר לצוות התכנון, כאשר חלק מהדברים
שפורטו במסמך, כלולים בפרוגראמה שהוצגה במהלך המפגש. יש לבחון פזור של
מוקדי האטרקציות (עסקים) גם באזור המערבי, היות שכל מפעיל היה אחראי
תחזוקת שטחו וכך יצומצמו השטחים ללא בעלים, אשר בהם עלולה שלא להתבצע
תחזוקה שוטפת.
תשובה: הנושא יילקח בחשבון במסגרת התכנון. האזור המערבי עבר הסדרה
ושיקום ועל כן, הרצון הוא לצמצם ככל הניתן פגיעה נוספת בשטח.

דרכים והפרדה בין המגרשים:
חשוב שגם בין מגרש למגרש יהיו שבילים להולכי רגל ודרכים שיפרידו בין
המגרשים השונים שלא יהיו צמודי דופן.
תשובה: מקובל, יילקח בחשבון במסגרת התכנון.

מתקני כושר:
בחלק של שצ”פ עירוני (הכתום), לא לשים מתקני כושר כיוון שזהו אזור גבוה עם
רוחות.
תשובה: מקובל, יילקח בחשבון במסגרת התכנון.

חזון:
עלתה הבקשה לדייק את החזון לתוכנית זו תוך שיתוף אמיתי של הציבור במצפה
רמון שיכול להעניק רבות לתכנית
תשובה: חזון התכנית נוסח בצורה ראשונית בפרוגרמה וממשיך ללוות ולבוא לידי
ביטוי בפעולות שונות כגון: שיתוף הציבור והנחיית המתכננים על ידי המועצה ומי
מטעמה.