תושבים
4/10/19 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-ד"ר גדי ביאליק

בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950 המועצה המקומית מצפה רמון (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת דבר כוונתה להתקשר עם ד"ר גדי ביאליק, בהסכם לליווי אקדמי לקהילת מצפה רמון להקמת קריית חינוך, בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים במועצה אשר ניתנה לוועדת המכרזים (זאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת מקצועית), לפיה ד"ר גדי ביאליק הינו היחיד שפעל במצפה רמון בתהליכי חקר וניסוי וצבר ההיכרות והידע הנדרשים להקמת קריית החינוך המותאמים לקהילה ומערכת החינוך על צרכיה וייחודיותה.

יחיד או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל ליתן את השירות, רשאי לפנות למועצה, באמצעות מנכ"ל המועצה, מר דרור דבש, בדואר אלקטרוני: dror@mzp.org.il  עד ליום 27/10/19 בשעה 12:00 ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל ליתן את השירות.

לצפייה בחוות הדעת – לחצו כאן

דילוג לתוכן