תושבים
3/10/19 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד-קרן רמון

בהתאם להוראות תקנה 3(4) לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) התשי"א-1950 המועצה המקומית מצפה רמון (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת דבר כוונתה להתקשר עם "קרן רמון" (ע"ר) בהסכם להפעלת תכנית "ממריאים" שהינה תכנית לפיתוח מנהיגות אישית ובית ספרית בבתי הספר, בהתאם להמלצת הגורמים המקצועיים במועצה אשר ניתנה לוועדת המכרזים (זאת על סמך מסמכים המצויים בידה לרבות חוות דעת מקצועית), לפיה קרן רמון הינה הגוף היחיד שמפעיל את תכנית "ממריאים".

יחיד או תאגיד הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל להפעיל את התכנית, רשאי לפנות למועצה, באמצעות מנכ"ל המועצה, מר דרור דבש, בדואר אלקטרוני: dror@mzp.org.il  עד ליום 23/10/19 בשעה 12:00 ולהביא את השגתו ופרטי הספק אליו הוא מתייחס כמי שמסוגל להפעיל את התכנית.

 

לצפייה בחוות הדעת – לחצו כאן

 

דילוג לתוכן