תושבים
אישור תושב

הנחיות להפקת אישורי תושב לצורך הטבות במס - לשנת המס 2020

סעיף 11 לפקודת מס' הכנסה, מקנה הטבות מס לתושבים שמקום מגוריהם בישובים אשר הוקמו על פי כל דין כמפורט בסעיף. לצורך מימוש ההטבה על התושב למלא טופס 1312, לצרף מסמכים מאמתים כנדרש ולהגיש לרשות המקומית. לאחר קבלת האישור מהרשות על התושב לחתום על הצהרה בדבר תושבות בטופס 1312א.

בדיקת זכאות לאישור תושב תתבסס על קיומם של כל התנאים המצטברים הבאים:

 1.  קיים רישום כתושב הישוב במרשם אוכלוסין. (משמע, ת.ז מעודכנת עם הכתובת העדכנית )
 2. נדרש ארנונה ביישוב למגורים בלבד.
 3. קיים חשבון מים פעיל
 4. קיים רישום במחלקת החינוך ביישוב כך שלפחות אחד מילדי המבקש/ת לומדים במוסד חינוכי ברשות המקומית, תנאי זה חל רק לגבי תושבים שיש להם ילדים בגילאים המתאימים.
 5. במידה ואין ארנונה על שם המבקש, יציג חוזה שכירות. .6  רווקים עד גיל 25 הרשומים בת.ז תחת כתובת ההורים

דגשים

 1. אישור תושב ניתן רק לאחר שנה מגורים בישוב.
 2. בדיקת התנאים כאמור לעיל תיעשה לגבי התושב לרבות התא המשפחתי שלו (בני זוג וילדים) רק אם מתגורר בפועל באותו ישוב מזכה.
 3. אין קבלת אישור תושב על סמך הצהרה של צד שלישי אלא מול פקיד שומה במס הכנסה.
 4. זוגות נשואים אשר מתגוררים בבית ההורים ואין חוזה שכירות /ארנונה על שמם, יוכלו לקבל אישור תושב רק אצל פקיד השומה במס הכנסה.
 5. רווקים מעל גיל 25 ואינם עובדים בישוב, לרבות עצמאיים , יוכלו לקבל אישור תושב רק אצל פקיד השומה במס הכנסה. (כנ"ל לגבי זוגות גרושים ופרודים).
 6. במקרים בהם קיים ספק ו/או אי בהירויות יש לפנות לפקיד השומה במס הכנסה בבאר שבע.

בקרוב מאוד ניתן יהיה לקבל אישור תושב בצורה אוטומוטית, הישארו מעודכנים!

דילוג לתוכן