תושבים
ועדת הקצאות
תיאור
תאריך פרסום
 • תבחינים להקצאת קרקע - מצפה רמון
  25/10/2017

  הודעה בדבר רשימת תבחינים לבקשה להקצאת קרקע ו/או מבנה ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית – מצפה רמון

  בכוונת המועצה המקומית מצפה רמון לדון בבקשות להקצאת מבנה / קרקע ללא תמורה ו/או בתמורה סמלית, כמפורט להלן.

  ההקצאה כפופה לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסם בחוזרי מנכ"ל 5/2001, 6/2002, 7/2004

  להלן רשימת התבחינים לבקשה:

  א. המקרקעין ו/או המבנים יוקצו למתן שירותים כדלקמן:

  1. שירותי חינוך ומוסדות חינוך- כגון: מעונות יום, גני ילדים ומעונות, בתי ספר, פנימיות, או כל מוסד חינוכי אחר לכלל זרמי החינוך.
  2. שירותי תרבות וקבילה ופעילויות חינוך ותרבות, מוסיקה, מדע וכיוב'- כגון: מרכז קהילתי, ספריה, מועדון, תנועת נוער, אולם מופעים.
  3. שירותי רווחה- כגון: שירותים לקשיש, שירותים לפרט סעד, צדקה.
  4. שירותי ספורט- כגון: אולם ספורט, מגרש ספורט, בריכת שחיה, מתקני ספורט.
  5. שירותי בריאות- כגון: מרפאות, מעבדות, וכיוב'.
  6. שירותי דת- כגון: בית כנסת, בית עלמין, מקוואות וכיוב'.
  7. פעילות התנדבותית של תושבים למטרות חברתיות, חינוכיות, תרבותיות וכיוב'.
  8. שירותים אחרים לתועלת הציבור המסייעים למטרות, סמכויות ותפקידי הרשות.

   

  ב. התבחינים שיילקחו בחשבון, תוך בחינת כל מקרה לגופו:

  תבחינים מקדמיים:

  1 . ההקצאה תואמת את ייעוד הקרקע, כפי שנקבע בתוכניות לפי חוק התכנון והבניה;

  2 . ההקצאה עולה בקנה אחד עם הפרוגרמה;

  3 . הגוף המבקש אינו מסחרי או עסקי ואינו פועל למטרות רווח;

  4 . הפעילות המבוקשת אינה מפלגתית או פוליטית;

  5 . קיומו של צורך ציבורי בפעילות ובשירותים שלשמם מבוקשת ההקצאה;

  6 . לא יעשה שימוש בקרקע הנוגד הוראות כל דין;

  7 . אם הגוף המבקש הוא עמותה רשומה, השימוש המבוקש תואם את מטרותיה;

  1. לגוף המבקש כל האישורים, ההיתרים והרישיונות הנדרשים על פי הוראות כל דין;

  9 . נמסרו כל הפרטים המבוקשים בטופס הבקשה וצורפו אליו כל המסמכים המבוקשים;

   

  תבחינים אחרים:

  10 . התועלת לתושב כתוצאה ממתן הקצאה ;

  11 . הסדרי חניה, נציגות לציבור ולאוכלוסיות המטרה;

  12 . תדירות השימוש, מספר המשתמשים, מאפיינים אחרים של ניצול מרבי על ידי הגוף המבקש;

  13 . לא תוקצה הקרקע אלא לאחר שהועדה השתכנעה כי הפעילות ו/או השימוש לשמו מבוקשת ההקצאה לא יגרמו להפרעה או למטרד לסביבה הקרובה בשימוש המבוקש להקצאת הקרקע.

  14 . הועדה תיהיה רשאית להוסיף תבחינים ובלבד שיהיו שיוויוניים וענייניים בהתחשב בגל חלקי האוכלוסיה בישוב.

   

  הציבור מוזמן להגיש בקשות להקצאת הקרקע ו/או המבנה לאותו שימוש או למטרות אחרות, בכפוף לשימוש המותר בה על פי דין, וזאת תוך 60 ימים ממועד הפרסום. את הבקשות יש להעביר למנכ"ל המועצה  המקומית מצפה רמון, רכז ועדת ההקצאות במועצה המקומית מצפה רמון. לפרטים יש לפנות לטל' : 08-6596218

 • פרטוקול ועדת הקצאות - בקשת בי"ס רותם להקצאת קרקע 15.3.17
  21/05/2017
 • פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות 22.3.16
  21/05/2017
 • פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות 15.6.16
  21/05/2017
 • פרוטוקול ישיבת ועדת הקצאות 14.9.16
  21/05/2017
דילוג לתוכן