תושבים ותושבות
חיות משק

השירות הווטרינרי מטפל במפגעים שמקורם בחיות משק כגון חמורים, גמלים, צאן ועופות
המשוטטים בשטחים ציבוריים ו/או מוחזקים ללא היתר על פי חוק, העשויים לגרום נזק, להוות
סיכון בטיחותי ו/או לסבול מתנאי אחזקה בלתי ראויים (על פי חוק צער בעלי חיים).
הגוף האמון על הטיפול בבקר וצאן הינו “החקלאית”, ומועצת הלול אמונה על הטיפול בעופות
לצרכי חקלאות.
שימו לב כי חלה חובת סימון גמלים בשבב.
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/hovet_simun_gmalim/he/horses_simun_gmalim.pdf

במקרים דחופים יש לפנות למוקד בטלפון – 08-6588106, לפתוח קריאה באפליקציה או לפנות לוטרינר ד"ר מארק גרשמן בכתובת המייל Vetrinar@mzp.org.il

בודק...