תושבים ותושבות

הנחיות איסור עישון והגבלת מכירת מוצרי טבק

מצפה רמון- מחלקת רישוי עסקים

הנחיות איסור עישון והגבלת מכירת מוצרי טבק

 

צו רישוי עסקים והחוק לאיסור פרסומת להגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון תשמ”ג- 1983)

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג- 2013    נקבעה חובת רישוי למוצרי עישון לסוגיהם – מקום למכירה קמעונאית, שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת לצו; “מוצר עישון” – כהגדרתו בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג-1983, (פריט 6.14) :

“מוצר עישון”-  כל אחד מהמפורטים להלן, למעט אם הוא תכשיר הרשום בפנקס או תכשיר המשווק לפי היתר שניתן לפי סעיף 47א לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ”א-1981:

(1)   מוצר טבק;

(2)   חומר ממקור צמחי המיועד לעישון בדרך של בעירה ואינו מכיל טבק, לרבות תערובת, תרכובת או תמיסה של חומר כאמור;

(3)   מוצר המשמש לעישון טבק או לעישון חומר ממקור צמחי כאמור בפסקה (2), ובכלל זה סיגריות, סיגרים, סיגרלות, נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

(4)   סיגריה אלקטרונית, חומר מילוי ומחסנית;

לחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, תשמ”ג-1983 לחץ – כאן.

בין יתר הוראות החוק נקבע, בסעיף 4א לחוק, איסור להצגת מוצרי עישון למכירה אלא אם:

חנות שאינה מקוונת והינה-

(א)   חנות למכירת מוצרי עישון בלבד או למכירת מוצרי עישון ומשקאות משכרים בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחוץ לחנות;

(ב)   חנות שבה חלק נפרד המיועד למכירת מוצרי עישון בלבד, כל עוד הם אינם גלויים לעין מחלקים אחרים של החנות או מחוץ לחנות;

או – מכירה באינטרנט ובלבד שיוצגו רק פרטים אלה, כולם או חלקם: שם מוצר העישון, ארץ ייצורו, מחירו, חלקיו, רכיביו וכמותם ובמוצר, ולגבי סיגריה אלקטרונית – גם ריכוז הניקוטין במוצר.

 

לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ”ג-1983 – לחץ כאן.


בתוספת לחוק פורטו המקומות בהם חל איסור עישון, החובה להתקין שילוט מתאים האוסר עישון במקומות שנקבעו וחובת הצבת שילוט מתאים במקומות בהם נמכרים מוצרי עישון כגון: מרכולים, בתי אוכל, קיוסקים ועוד.

*דוגמאות השלטים מפורטות בהמשך.

כן נקבעו בתוספת לחוק מקומות האסורים לעישון ובכללם:

אולמות קולנוע ותיאטרון, בתי חולים ומרפאות, בית מרקחת, רכבת ותחנת רכבת, חנות,  מסעדות בתי קפה, דיסקוטקים, מגרשי ספורט, בריכות שחיה, השטח הפתוח לציבור בקניון, אולם שמחות, גן אירועים וכו’.

חוק עזר למצפה רמון (שמירת הניקיון ואיסור עישון)\ תשכ”ה- 1965

חוק העזר האמור אוסר עישון בבתי עינוג ומקנה סמכות למפקח רשותי להיכנס, ללא תשלום, לכל מקום ציבורי ולעשות כל מעשה הדרוש לו בכדי לברר אם קוימו הוראות חוק העזר.

להוראת החוק לחץ – כאן.

שילוט לעסקים לממכר טבק או האסורים בעישון:

בודק...