תושבים ותושבות

הנחיות לעסקים למכירת אלכוהול

 

מצפה רמון -מחלקת רישוי עסקים

הנחיות לעסקים למכירת אלכוהול

הגדרות:

סמכות רשות הרישוי:
חוק רישוי עסקים קובע בסעיף 2 (א) את סמכות רשות הרישוי לקבוע הנחיות להתאמת החצרים של המבנה והמקום למטרות:
א. פקוח על המקום.
ב. התחשבות בצרכיהם של תושבי האזור בו מצוי העסק.
ג. מניעת רישיונות מאנשים שאינם ראויים בשל עברם הפלילי או מהימנותם, על פי חוות דעת המשטרה.

שעות מכירת אלכוהול:

  • עסק המוכר אלכוהול שלא לצריכה במקום לא ימכור אלכוהול ללקוחות לאחר השעה 23:00 ועד השעה 06:00 שלמחרת.

האמור מתייחס לעסקים כדוגמת מרכולים לסוגיהם, פיצוציות וכיוב’.

  • עסק המוכר אלכוהול לצריכה במקום כמפורט ב”תוספת” לחוק רישוי עסקים רשאי למכור אלכוהול לצריכה בתוך בית העסק או בשטח הישיבה שניתן לו בהיתר גם מעבר לשעה 23:00 ובהתאם לשעות הפתיחה שהותרו לעסק על פי היתרי הלילה שניתנו לו.
    מדובר בעסקים מסוג: בתי אוכל אחרים, מזנונים, בתי קפה ומסעדות, ברים המוכרים בעיקר אלכוהול, מועדונים וכיוצא באלו.

תשתיות וסוגי עסקים האסורים למכירת אלכוהול.

  • קיוסקים כהגדרתם בפריט רישוי4.7א לצו רישוי עסקים לא יורשו למכור אלכוהול כלל וזאת על פי ההגדרה לקיוסקים בפקודת המלאכות והתעשיות : תנאים מיוחדים (סניטרים) לקיוסקים.
  • עסק המבקש למכור אלכוהול שלא לצריכה במקום יגיש בקשה למרכול פריט רישוי 4.7ב  לצו רישוי עסקים, ובלבד שהוא עומד בדרישות לפריט זה.
  • עסק להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום חייב להיות בעל תשתית מתאימה לבית אוכל לרבות שירותים על פי הדרישות בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבית אוכל) התשמ”ג 1983. לתקנות לחץ – כאן.
  • כל השירותים של עסק להגשת משקאות משכרים לצריכה במקום חייבים להיות בתוך כותלי העסק אלא אם מדובר בבית אוכל המצוי בקניון סגור ובקניון קיימים שירותים מרכזיים המשרתים גם את בתי האוכל.

 

בודק...