תושבים ותושבות

הנחיות להתקנת וקבלת פטור מהתקנת מז”ח

מצפה רמון  -מחלקת רישוי עסקים

הנחיות להתקנה וקבלת פטור מהתקנת מז”ח 

חקיקה מחייבת– תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב- 1992,

לתקנות לחץ – כאן.

למידע באתר משרד הבריאות הנוגע להתקנת מז”ח לחץ – כאן.

הגדרות-

 • זרימת מים חוזרת– זרימת מים מזוהמים לתוך מערכת אספקת מי שתיה בכיוון הפוך לכיוון הזרימה המתוכנן.
  מצב כזה נגרם עקב לחץ נגדי – לחץ גבוה יותר בצד הצרכן לעומת רשת האספקה  או עקב תת לחץ  (יניקה) – מצב בו הלחץ ברשת האספקה יורד מתחת ללחץ האטמוספרי.
 • חיבורי כלאיים– יצירת קשר פיזי בין מערכת מים לשתייה לבין מערכת בה המים אינם מיועדים לשתייה.

 

 1. כללי:
  א. במערכות מים יש צורך להגן על מי השתייה מפני הזרמת חומרים מסוכנים לבריאות באמצעות התקנת מכשיר מונע זרימה חוזרת (להלן: “מז”ח” ). כמפורט בהמשך.
  ב. משרד הבריאות פרסם תקנות בפקודת בריאות העם המפרטות את העסקים החייבים בהתקנת מז”ח.
  ג. מאחר והתקנות עודכנו לאחרונה בשנת 2007, יש לשים לב לעסקים הנידרשים להתקנת מז”ח, לפי סוגיהם.

חדירת מים מזוהמים למערכת מי השתייה עלולה לגרום לפגיעה בבני אדם ובבעלי חיים. איכות המים נבדקת במקורות המים וברשת האספקה באופן סדיר. עם זאת איכות המים ברשת האספקה עלולה להיפגע ממספר סיבות:

 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן והדברה בגידולים חקלאיים.
 • שימוש במערכת המים להחדרת חומרי דשן  לגינון  (ציבורי ופרטי)
 • מערכות שאינן מי שתיה (כיבוי אש, מערכות הסקה ומיזוג וכו’)
 • קווי מים ללא שימוש,  בהם המים עומדים זמן רב ולכן עלולה לחול ירידה באיכותם.
 • שימושים נוספים במים למטרות שונות מצריכה ביתית וסניטארית  (בעסקי מסחר ותעשייה)

 

 1. נהלי הטיפול באישור על התקנת מז”ח
 • כאמור, תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת ), התשנ”ב-1992 קובעות את החובה להתקין בעסקים שמצוינים בתוספת לתקנות, מכשיר מונע זרימה חוזרת (הלן “מז”ח” )
 • התקנת המז”ח תיעשה על ידי מתקין מוסמך שבידו הסמכה בעלת תוקף (ההסמכה היא ל- 5 שנים)
  לרשימת המתקינים המוסמכים מצויה באתר משרד הבריאות לחץ – כאן.
 • בזמן הגשת הבקשה לרישיון לעסק החייב בהתקנת מז”ח, יצרף בעל העסק את האישור על ההתקנה של המז”ח מאת מתקין מוסמך שביצע את התקנה ובדק ואישר אותה וכן יציג את העתק ההסמכה של המתקין.
 • אישור ההתקנה יימצא בתיק הרישוי של העסק במחלקת רישוי עסקים.
  (יודגש: על פי התקנות אין חובה לקבל אישור מאת משרד הבריאות או תאגיד המים בכל מקרה בו הוצג אישור התקנת מז”ח מאת מתקין מוסמך.)
 1. נוהל פטור מהתקנת מז”ח בעסק
  א. בעל העסק המבקש לקבל פטור מהתקנת מז”ח יגיש בקשה לפטור על גבי טופס משרד הבריאות.
  ב. טופס הבקשה יועבר על ידי בעל העסק לתאגיד המים של המועצה לקבלת המלצתם לבקשה.

ג. בעל העסק ימציא למחלקת רישוי עסקים את הטופס הכולל את ההמלצה החיובית של תאגיד המים. לאחר קבלת המלצה חיובית כאמור, יועבר הטופס על ידי מנהלת מחלקת הרישוי למשרד הבריאות, לאישורו.

ד. עם קבלת אישור משרד הבריאות לפטור מחובת התקנת מז”ח יתויק האישור בתיק הרישוי ויוזן למחשב המחלקה.  במקרה זה יימשך תהליך הרישיון בלא הצורך בהתקנת מז”ח.

 1. ביקורת ומעקב

א. אחריות על פי התקנות למעקב וחידוש ההיתרים היא על תאגיד המים.

ב. לקישור להנחיות משרד הבריאות לפטור מהתקנת מז”ח לחץ – כאן.

 

 

בודק...