תושבים ותושבות

הנחיות לקבלת היתר להצבת שולחנות וכיסאות לבתי העסק

מצפה רמון מחלקת רישוי עסקים

הנחיות לקבלת היתר להצבת שולחנות וכיסאות לבתי העסק

 

הצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לכותלי העסק טעונה אישור מיוחד של מחלקת רישוי עסקים.

הגדרות למפרט זה:
עסק המצוי ב”הליך רישוי תקין” – עסק שהגיש בקשה לרישיון עסק ולא נשלחה אליו הודעה בדבר כוונה לנקוט נגדו בהליכי אכיפה משפטיים או מנהליים.

“רחוב”- לרבות דרך, נתיב להולכי רגל, מדרכה, כביש לרבות גשר, מעבר המשמש רחוב או מיועד לשמש אמצעי גישה לבתים בין פרטי ובין ציבורי, כיכר, טיילת, מעברים בקניון או מרכז מסחרי תעלה, ביב, חפירה, רחבה, כיכר, גינה או גן, וכן כל מקום פתוח לשימוש ציבורי או שהציבור נוהג לעבור בו או שהציבור נכנס אליו או רשאי להשתמש בו או להיכנס אליו בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית;

“ראש המועצה”- ראש המועצה או מי שיוסמך על ידו לחתום על היתרי שולחנות וכיסאות לפעילות עסקים.

“בית אוכל” – עסק שהוא מסוג פריט רישוי 4.2א, 4.2ב   על פי צו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי) התשע”ג- 2013,  אשר רשאי להגיש מזון או שתיה ללקוחותיו לצריכה במקום העסק.

“פאב” – עסק הנדרש לרישיון לפי פריט 4.8, בין שנדרש לו רישיון לפי פריט זה בלבד או ביחס עם פריטי רישוי,  הנוגעים לבתי אוכל, נוספים.

“היתר שולחנות וכיסאות”, “ההיתר”  – היתר שניתן על ידי המועצה באמצעות מנהלת מחלקת רישוי עסקים, להצבת שולחנות וכיסאות במקום הפתוח למעבר הציבור

 1. כללי:
  בתי אוכל ופאבים רשאים להציב, על פי היתר, שולחנות וכיסאות לישיבת לקוחותיהם בשטח “הרחוב”.
  ההיתר יכלול רשות להציב גם שמשיות מעל שטח הישיבה.
 2. הצבת השולחנות, הכיסאות והשמשיות לא תחרוג מקו חזית מבנה העסק, אלא אם ניתן היתר חריג לעשות כן.
 3. הצבת השולחנות והכיסאות תיעשה על פי ובהתאם לתנאי ההיתר.
 4. מי שניתן לו היתר להצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לשטח העסק יהיה אחראי על ניקיון המדרכה והשטח הציבורי
  בו מצויים הכיסאות והשולחנות בכל עת, כולל שטיפתם.
 5. הגשת בקשה להיתר ובדיקתה-

א. בעל עסק של בית אוכל שיש בידו רישיון עסק או המצוי בהליך רישוי תקין, יוכל להגיש בקשה להיתר שולחנות וכיסאות
במחלקת רישוי עסקים.
ב. הבקשה תכלול מילוי טופס בקשה שבו יפורטו השטח המבוקש, ותנאיו.
ג. לבקשה יצורף תרשים בקנה מידה של 1:100 ובו יתואר השטח המבוקש.
בתרשים יפורטו שטח הישיבה, המדרכה או הרחוב לכל רוחבו וכן יצוינו המכשולים המצויים בשטח המעבר לציבור הגובלים בעסק.
ד. תכנית שטח הישיבה תועבר לאגף שפ”ע לאישור.
ה. ייתכן ובשל הגדלת שטח ו/או מספר הסועדים על פי היתר הצבת כיסאות ושולחנות, יידרש בעל העסק להתאמות נוספות בבית עסקו.

 1. הוצאת היתר:
  א. לאחר אישור התוכנית, יופק היתר ממוחשב לעסק, ובתנאי שלעסק רישיון או היתר זמני או שהעסק נמצא “בתהליך רישוי תקין”.
  ב. על טופס ההיתר יפורטו שטח הישיבה המאושר ותנאי ההיתר שנקבעו. להיתר יצורף העתק מהתוכנית שאושרה.
 2. תוקף ההיתר
  א. ההיתר יינתן לתקופה שתסתיים ביום 31 לדצמבר של השנה  בה הוא ניתן או עד למועד אחר שיצוין בו.
 3. סירוב למתן היתר:

המועצה רשאית לסרב להוצאת היתר מנימוקים שירשמו ובכלל זה מהסיבות הבאות-
א. העסק, או מתן ההיתר גורם מטרדים.
ב.  בקשתו של העסק לרישיון עסק סורבה.
ג.  כנגד העסק מתנהלים הליכי אכיפה שיפוטיים או מנהליים.
ד. העסק אינו נמצא בתהליך רישוי תקין.
ה. תכנית ההיתר שהוגשה עם הבקשה להיתר סורבה על ידי אגף שפ”ע.

 

 1. הנחיות תכנון ועיצוב השטח 

  א. אורך שטח ההיתר לא יעלה על אורך חזית העסק.
  ב. רוחב שטח ההיתר לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה וישמר מינימום מעבר של 1.5 עד 2 מטר פנוי למעבר הציבור,
  ללא מכשולים מכל סוג.
  ג. שטח הישיבה יסומן בקו לבן ברוחב 5 ס”מ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בודק...