הצטרפות למאגר אנשי מקצוע

כחלק מתהליכי קידום העסקים המתקיימים במועצה המקומית מצפה רמון, בעלי מקצוע רלוונטיים – אדריכלים, מהנדסים והנדסאים, מוזמנים להצטרף למאגר אנשי מקצוע בו יוכלו להשתמש, על פי החלטתם ושיקול דעתם הבלעדי, בעלי העסקים המקומיים במצפה רמון.

הליווי יכלול טיפול מול המועצה ו/או הוועדה המקומית, בהוצאת רישיון עסק, היתרי בניה, הכנת תכניות בהתייחס לדרישות בעלי העסקים ולדרישות המועצה ו/או הוועדה וכל שירות שיידרש על ידי בעלי העסקים.

תנאי סף לבקשות בתחום רישוי העסקים

 • מהנדס רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958 (להלן – חוק המהנדסים), הרשום במדור הנדסה אזרחית, ואדריכל רשוי כמשמעותו בחוק המהנדסים הרשום במדור לארכיטקטורה;
 • במבנה פשוט, כהגדרתו בתוספת הראשונה לתקנות המהנדסים והאדריכלים (רשוי ויחוד פעולות), תשכ"ז-1967 (להלן – תקנות ייחוד פעולות): מהנדס או אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסה אזרחית או ארכיטקטורה; הנדסאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לתקנות ייחוד פעולות;
 • מכיר את הוראות חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 על תקנותיו.
 • מכיר את תקנות הרישוי בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
 • בעל ניסיון בהגשת בקשות לרישיון עסק.

תנאי סף לבקשות בתחום התכנון והבניה

 • אדריכל או מהנדס בניין (אזרחי) או הנדסאי אדריכלות או הנדסאי בניין (מובהר, כי במקרה שעורך הבקשה יהיה אדריכל או הנדסאי אדריכלות, עליו לדאוג לצרף לבקשה מהנדס או הנדסאי עבור החישובים ההנדסיים).
 • בעל כרטיס חכם לעבודה במערכת רישוי מקוונת "רישוי זמין".
 • בעל ניסיון בהגשת בקשות להיתר לוועדות מקומיות.

הבהרות נוספות

 • בעלי העסקים רשאים שלא לפנות כלל לאנשי המקצוע המופיעים במאגר או לקבל שירותים מבעלי מקצוע שאינם מופיעים במאגר.
 • המועצה איננה ולא תהיה צד להתקשרות בין אנשי המקצוע לבין בעלי העסקים ואין לה ולא תהיה לה אחריות מכל מין וסוג שהוא על התחייבות אנשי המקצוע ובעלי העסקים האחד כלפי משנהו.
 • המועצה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לסרב לבקשתו של איש מקצוע כלשהו להצטרף למאגר.
 • המועצה עשויה בכל עת לדרוש מאנשי המקצוע פרטים נוספים או התחייבויות נוספות כתנאי להצטרפות למאגר.
 • המאגר יפורסם לבעלי העסקים בדרך שתראה למועצה מתאימה בנסיבות העניין.

הצטרפות למאגר

 • לבקשה יש לצרף פרטים ואסמכתאות בדבר הניסיון הדרוש וכן העתק אישור רישום בפנקס המקצועי הרלוונטי.
 • בקשות להיכלל במאגר יש להגיש עד ליום ה-1.5.2020 בשעה 14:00.
 • מובהר, כי לא תתקבלנה בקשות לאחר מועד זה.
 • לשאלות ניתן לפנות למנהלת תחום כלכלה מקומית taasuka@MZP.org.il

 

אני הח"מ מבקש להצטרף למאגר אדריכלים, מהנדסים והנדסאים אשר ילוו בעלי עסקים בהגשת בקשות למועצה כמפורט לעיל בקול הקורא.

הריני להצהיר בזאת, כי אני עומד בתנאי הסף להצטרפות לבקשה.

הוספת קורות חיים* (עד 8mb)
הוספת המלצות (עד 8mb)
(*) שדה חובה
דילוג לתוכן