חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998-נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, קבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה. בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים. במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21-יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע. על פי החוק ותקנות חופש המידע (אגרות) התשנ"ט – 1998 פנייה לקבלת מידע תגבה תשלום אגרת בקשה על סך שנקבע בתקנות חופש המידע, והתחייבות המבקש לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש. את אגרת הבקשה ניתן לשלם במחלקת הגבייה של המועצה.

כידוע הגשת בקשת חופש מידע כרוכה בתשלום אגרה ראשונית על סך 20 ₪ ובאגרות טיפול והפקה נוספות במקרה הצורך.

ניתן לשלם את אגרת חופש המידע באופן מקוון – לתשלום מקוון עבור אגרת חופש המידע  לחצו כאן

להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא יש לפנות לממונה על החוק.

מנכ"ל המועצה מר דרור דבש

טלפון: 08-6596208
מייל: drord@mitzpe-ramon.muni.il
פקס: 08-6588707

דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע

להורדת הדוח לשנת 2015 – לחצו כאן

להורדת הדוח לשנת 2016 – לחצו כאן

להורדת הדוח לשנת 2017 – לחצו כאן

להורדת הדוח לשנת 2018 – לחצו כאן

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע
2015- לא הוגשו בקשות למידע ע"פ חוק חופש המידע

2018 – לצפייה לחצו כאן

פרסום ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת הרשות
הנחיות מנהליות הן הכללים הנורמטיביים שהרשות הציבורית קובעת לעצמה והן נועדו להדריך אותה במילוי תפקידיה. ניתן לעיין בהנחיות באתר האינטרנט של המועצה.

קישור לטופס הגשת בקשה ע"פ חופש המידע

דילוג לתוכן