תושבים ותושבות
חופש המידע

חוק חופש המידע - הסבר

חוק חופש המידע, התשנ”ח 1998-נחקק ב 19- במאי 1998 ונכנס לתוקף שנה לאחר מכן. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח או תושב, קבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות. החוק קובע כי הכלל הוא שהרשות תענה בחיוב לבקשה, אלא אם חשיפת המידע תפגע באינטרס אחר כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם, במקרה הצורך, רשאי הממונה או ראש הרשות הציבורית להאריך את זמן המענה לטיפול עד ל 90- יום נוספים.

במקום בו המידע נוגע לצד שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לצד שלישי, מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב 21-יום נוספים, וככל שעמדת הצד השלישי נדחית, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק ניתן למצוא באתר היחידה לחופש המידע. על פי החוק ותקנות חופש המידע

ע”פ תקנות חופש המידע, יש לשלם אגרה לקבלת המידע.

דין וחשבון שנתי על פי חוק חופש המידע

דיווח הממונה על יישום חוק חופש המידע

שנת 2021 – לחצו כאן

 

שנת 2018 – לחצו כאן

הגשת בקשה למידע

לתשלום

אגרת בקשה לקבלת מידע עלותה 20 ש”ח, תשלום זה הינו תנאי לטיפול בבקשה, ולא יוחזר אף אם הבקשה תידחה. לא ניתן להגיש את הבקשה ללא אסמכתא על תשלום.

לתשלום מקוון עבור אגרת חופש המידע – לחצו כאן

טופס הגשת בקשה לחופש המידע

  תאגיד רשום בישראלתושב ישראלאזרח ישראל

  אודותיאודות אדם או נושא אחרהנחיות מנהליות לפי סעיף 6(א) לחוק

  *הוספת קובץ אסמכתא על תשלום אגרת בקשה על סך 20 שקלים

  הוספת קובץ נוסף

  (*) שדה חובה

  הערות להגשת הבקשה

  מידע שאדם מבקש אודות עצמו פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 6 שעות עבודה. בקשה למידע
  שהוא הנחיות מנהליות שיש להן נגיעה או חשיבות לציבור לפי סע’ 6 (א)לחוק חופש המידע, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול.

  עפ”י תקנות חופש המידע (אגרות) תשנ”ט-1999, אגרת טיפול תחושב לפי סך של 30 ₪ לכל שעת עבודה באיתור המידע, מיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל מהשעה הרביעית.

  אגרת הפקה של מידע תחושב לפי סך של 2.0 ש”ח לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.2 ש”ח לדיסק מחשב שנמסר.

  ממונה חופש המידע במועצה

  מיטל אטיאס – מחלקת יעוץ משפטי
  טלפון: 08-6596208
  מייל: hofesh.meida@mzp.org.il
  בודק...