תושבים
מחלקת רישוי עסקים
מנהלת המחלקה

שילה סיקסיק

פרטי התקשרות

כתובת המחלקה: רח' נחל האלה 2 (בווייז: "מועצה מקומית מחלקות")
טלפון: 08-6596214
shilas@mitzpe-ramon.muni.il :מייל

שעות קהלת קהל

בתיאום מראש

שעות מענה טלפוני

יום שני בין השעות 9:00 – 12:00
יום רביעי בין השעות 9:00 – 12:00

מחלקת רישוי עסקים מהווה צומת המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק. מטרת המחלקה היא לקדם את העסקים במצפה רמון בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והותיקים, במתן הסברים והדרכה מחד ואכיפת אלו אשר אינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.

לפני פתיחת העסק חשוב לבדוק באם העסק אותו את/ה עומד/ת לפתוח תואם את דרישות החוק כדי למנוע מצב בו תשקיע/י את כספך ויתברר כי לא ניתן להוציא רישיון במסגרת החוק. קבלת רישיון העסק הוא תהליך שנועד לשמור על טובת הציבור מחד ועל בעל העסק מאידך.

מהו חוק רישוי עסקים?

חוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968 נועד להבטיח את המטרות הבאות:

 1. הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים – בטיפול המשרד להגנת הסביבה.
 2. מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוק והתפרצות – בטיפול משטרת ישראל.
 3. בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו – בטיפול משרד הכלכלה.
 4. מניעת סכנות הדבקות ממחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקרות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות – בטיפול משרד החקלאות.
 5. הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים – בטיפול משרד הבריאות.
 6. קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה – בטיפול הועדה המקומית לתכנון ובניה.
 7. מילוי התקנות וסידורי בטיחות אש – בטיפול הרשות הארצית לכבאות והצלה.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

למי נחוץ רישיון?

כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג 2013, חייב ברישיון עסק לפתיחתו ולניהולו:
קבוצה 1 – בריאות, רוקחות , קוסמטיקה
קבוצה 2 – דלק ואנרגיה
קבוצה 3 – חקלאות , בעלי חיים
קבוצה 4 – מזון
קבוצה 5 – מים ופסולת
קבוצה 6 – מסחר ושונות
קבוצה 7 – עינוג ציבורי, נופש וספורט
קבוצה 8 – רכב ותעבורה
קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
קבוצה 10 – תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים

קבלת מידע מקדים

ניתן לקבל מהמחלקה מידע מקדים בנושאים הבאים:

 • בירור באם העסק טעון רישיון עסק.
 • מידע על תהליך הוצאת רישיון עסק.
 • אופן הגשת בקשה לרישיון עסק והמסמכים הנחוצים להגשה.
 • הגורמים המאשרים את הרישיון.
 • תקנות וחוקים רלוונטים לעיסוק המבוקש.

טרם תכנון העסק יש לבדוק מול הוועדה המקומית לתכנון ובניה האם ניתן להקים עסק כמבוקש בכתובת הייעודית על-פי התכניות והתכנון הקיים. ניהול עסק מכל סוג שהוא בדירת מגורים או בכל מקום אחר שלא יועד לכך על-פי היתר הבניה או התכנית התקפה, טעון בהוצאת היתר "לשימוש חורג" מאת הוועדה המקומית לתכנון ובניה. ניהול עסק הטעון שימוש חורג ללא ההיתר מהווה עבירה על החוק וצפוי לנקיטת צעדים משפטיים נגדו.

חוות דעת מקדמית

הוצאת רישיון עסק הינו תהליך מורכב המחייב בדיקות ודרישות רבות העולות כסף רב. מומלץ שלא לבצע צעדים בעלי משמעויות כלכליות, כולל שינויים בעסק קיים, לפני שנבדקה ההיתכנות להוצאת רישיון עסק. באפשרותך להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית מרשות הרישוי או מנותן האישור, לבירור התאמת העסק המוצע לדרישות החוק והתקנות, אשר בתחום סמכותם. חוות דעת מקדמית משמעותה קבלת התנאים המוקדמים שיש לקיימם לפני שיינתן אישור לעסק המוצע.

 • לעסקי מזון מומלץ להגיש בקשה לחוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות.

הגשת בקשה לרישיון עסק

עסק הטעון רישוי יגיש בקשה לרישיון  עסק.
כל שינוי בעסק כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:

 • חידוש רישיון עסק
 • החלפת בעלות
 • תוספת /יציאה של שותף
 • שינוי שם בעלים
 • שינוי מנהלים בחברה
 • שינוי מהות העסק, תוספת או צמצום סוגי עיסוקים
 • תוספת /ביטול פריט
 • שינויים בתוכנית העסק, פנימיים וחיצוניים, הגדלת/הקטנת שטח העסק

הגשת בקשה לרישיון נעשית במחלקת רישוי עסקים על-ידי בעל העסק או מיופה כוחו. הבקשה תכלול את כל המסמכים המפורטים בהמשך. המועצה המקומית יכולה לדרוש מסמכים נוספים מעבר לרשומים בטופס. חישוב גובה האגרה ייעשה בהתאם למספר פריטי הרישוי (התעריפים מתעדכנים על ידי משרד הפנים). ניתן לשלם את אגרת רישיון העסק במחלקת הגביה של המועצה המקומית.

מסמכים שיש להגיש לבקשה לרישיון עסק

 1. תכנית העסק תוגש כגיליון אחד רציף (גרמושקה) בשישה העתקים, ערוכה בהתאם לתקנות רישוי עסקים, בסדר הבא:

א. דף ראשון לתוכנית הגשה (לחץ להורדה)
ב. תרשים סביבה
ג. מפה מצבית בקנה מידה 1:250 הכוללת את המגרש בו נמצא העסק עם כל מתקניו
ד. תכנית העסק בקנה מידה 1:100 בה יתואר העסק: תכנון פנימי, תכנון הריהוט, המערכות השונות והמתקנים הפנימיים
ה. חתכים בקנה מידה 1:100 – החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק
ו. חזית אחת של המבנה
ז. לבתי אוכל ידרש סידור פנים העסק בקנה מידה של 1:50

 1. הצהרת בעל מקצוע מוסמך (לחץ להורדה)
 2. צילום רישיון בתוקף של עורך התכנית
 3. תכנית תפעולית של העסק – לעסק מסוג בית אוכל מצ"ב טופס פרשה טכנית, כחלק מתכנית סניטרית (לחץ להורדה)
 4. אישור כיבוי אש
 5. הסכם שכירות/בעלות
 6. חוות דעת של מורשה נגישות לאנשים עם מוגבלות מתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) ושרות: 1. לצפייה ולהורדת הטופס לחצו כאן  2. להורדת טופס ייעודי לעסקים קטנים- לחצו כאן

* קישור לאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

8. צילום תעודת עוסק מורשה

9. צילום תעודת זהות של מבקש הבקשה לרישיון עסק

אם הבקשה מוגשת על ידי חברה, יש לצרף את האישורים הבאים בנוסף:

 • אישור רישום ברשם החברות
 • תקנון החברה
 • אישור מורשה חתימה חתום על-ידי עו"ד החברה או החלטת דירקטריון
 • שמות מנהלי החברה כמופיע ברשם החברות

לאחר עיון במסמכים ייתכן וידרשו מסמכים נוספים

רשות הרישוי רשאית לסרב לבקשה לרישיון עסק אם לא צורפו המסמכים הנדרשים. הבקשה והמסמכים הנלווים נבחנים על ידי המחלקה לרישוי עסקים, לאחר אישורה תנפיק הרשות המקומית למבקש אישור לכך שהבקשה הוגשה. במידה והתהליך ממשיך, הבקשה לרישיון עסק תועבר לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישור הנדרשים לפי הצו.

לצפייה בהנחיות להגשת התכניות – לחצו כאן

הנפקת רישיון עסק

לאחר אישור הבקשה על-ידי כל גורמי הרישוי תפעל רשות הרישוי להוצאת רישיון לניהול עסק. רשות הרישוי וגורמי חוץ רשאים להתנות את הרישיון בתנאים מגבילים, אשר יהיו חלק בלתי נפרד מן הרישיון.

על פי התקנות יש להציג את הרישיון במקום גלוי בעסק לעיונו של כל אדם.

אנחנו כאן בשבילך.

בהצלחה!

הזכות להשגה

מבקש רישיון או בעל עסק רשאי להגיש השגה, שהיא בעצם ערעןר עך סחרןב ךצץם החץר זצמח אן החץר צזןרז

ועל תנאים או מסמכים הנדרשים ממנו.

יש להגיש השגה בתוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה או הדרישה לאחר תשלום אגרה הזהה בגובהה לאגרת הרישוי.

גום ההשגה הרשותי במצפה רמון – גל פילברג, עוזרת מנכ"ל המועצה

לצפייה בכתב המינוי של גורם ההשגה – לחצו כאן

דילוג לתוכן