תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז להקמה, ניהול ותפעול מרכז לשירותי רפואה דחופה במצפה רמון
  23/04/2018

  מכרז פומבי מס' 9/2018
  להקמה, ניהול ותפעול של מרכז לשירותי רפואה דחופה ביישוב מצפה רמון

  מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 9/5/18 עד השעה 12:00 .
  מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה תיפסל ולא תובא לדיון.
  המסירה תיעשה ידנית בלשכת מנכ"ל המועצה
  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת סך של 2,500 ש"ח, סכום אשר לא יוחזר.
  ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, וקודם לרכישתם הן במשרדי המועצה והן באתר האינטרנט של המועצה המקומית מצפה רמון (מצורף מטה)

  רשאים להשתתף במכרז יחידים ותאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל הקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז.
  המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
  מובהר, כי השימוש במונח "משתתף" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

  לוח זמנים לביצוע מכרז מס' 9/2018:
  1.5.18 מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה.
  9.5.18 מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז.

  חוזר מינהל הרפואה לניהול מערך החייאה במתקן רפואי בקהילה, לצפיה לחצו כאן.

  תשריט מבנה המוקד, לצפיה לחצו כאן.

 • מכרז פומבי למתן שירותי ניהול התכנון שלב תכנון ארעי- תכנית "שפת מדבר" במצפה רמון
  10/04/2018

  מכרז פומבי מס' 10/2018

  למתן שירותי ניהול התכנון שלב תכנון ארעי- תכנית שפת מדבר במצפה רמון

  המועצה המקומית מצפה רמון (להלן:"המועצה"), מכריזה על קבלת הצעות מחברות ניהול פרויקטים, למתן שירותי ניהול התכנון שלב תכנון ארעי- תכנית שפת מדבר במצפה רמון.

  תכולת העבודה תבוצע לפי הוראות מסמכי המכרז, המפרט הטכני המצ"ב כנספח ג' ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו, החוזה והמצורפים כחלק בלתי נפרד ממכרז זה.

  אומדן ביצוע עבודות תכנון עבור הפרויקט מתוך הרשאה תקציבית שניתנה על ידי רשות מקרקעי ישראל הנו 2,573,704 כולל מע"מ לפי תהליך 6 של רשות מקרקעי ישראל המתייחס לניהול תכנון ארעי: הכנת תוכניות בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 על ידי צוות רב-מקצועי (להלן: "השירותים" ו- "המחיר המקסימאלי"):

  יובהר כי בשלב זה קיימת הרשאה תקציבית לביצוע הליך 6 בלבד, כמפורט במפרט הטכני. המציע יידרש ליתן הצעת שכר טרחה לניהול התכנון הן בקשר עם הליך 6 והן בקשר עם הליך 7, כאשר ידוע לו כי ביצוע הליך 7 מותנה בקבלת הרשאה תקציבית. 

  המציע יידרש לתת הצעה למתן השירותים ולכלול בה דמי ניהול שבין 6%-10% על תעריפי רמ"י והמפרט הטכני המצורפים כנספח ג' .                                                                                            

  על המציע להגיש את החוזה המצורף למסמכי המכרז כנספח ב' כשהוא חתום על ידי המציע, ללא כל תיקון, תוספת או שינוי. מובהר, כי חתימת המציע על החוזה האמור מהווה הסכמה לאמור בו ולכל תנאיו, וכי אין בהגשתו כשהוא חתום על ידי המציע משום הסכמה של המועצה להתקשר עם המציע.

   

  למען הסר ספק מובהר, כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

   

  1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
  • המציע הינו חברה המתמחה בניהול פרויקטים.
  • מציע שהוא בעל ניסיון מוכח בביצוע עבודות דומות ובהיקף דומה במהלך חמש השנים האחרונות (2013-2017). (להוכחת עמידתו בתנאי זה ימלא המציע את הפרטים הנדרשים בנספח ו').
  • להוכחת הניסיון הנדרש, יצרף המציע תצהיר ערוך וחתום כדין ואישור רו"ח כנדרש להלן.
  • להבטחת תקפות הצעתו, יצרף המציע ערבות בנקאית אוטונומית, עד לסך של 5% מסכום ההצעה.  שהוצאה לבקשת המציע בלבד. הערבות תהא בנוסח המדויק בנספח ט' למסמכי המכרז.

  בדיקת עמידת המציע בכל תנאי הסף כולם תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף נכון למועד הגשת ההצעות.

   

  לברורים ושאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד למייל: amikam.hlp@gmail.com עד ליום 03/5/18 בשעה 12:00.

   

  כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו במעטפה סגורה עליה נכתב "מכרז פומבי מס' 10/2018 עד ליום 14/5/18   ולא יאוחר מהשעה 12:00, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי הנהלת המועצה. בכל מקרה, יש להחזיר את מסמכי המכרז במלואם. הצעות אשר יוגשו לאחר מועד ההגשה לא יתקבלו.

  מעטפה אשר תימסר לאחר מועד ההגשה, מכל סיבה שהיא, תיפסל ולא תובא לדיון. לא תתקבל כל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.

  את ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סטיה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. מופנית תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.

  מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

  ההצעה תעמוד בתוקפה החל ממועד הגשתה לתיבת המכרזים ולמשך שנה קלאנדרית מהמועד האחרון להגשת הצעות.

  המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת תוקף ההצעות ככל שיתארכו הליכי המכרז. מציע אשר חזר בו מהצעתו – תהא המועצה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית אשר צורפה להצעתו.

  הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומהחוזה הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים בבאר-שבע.

   

  1. הוראות כלליות:
  • המציע ינקוב בהצעתו את המחיר שהוא מציע עבור ביצוע העבודות בהצעת המחיר (נספח ה') בגין ביצוע הפרויקט בהתאם למפרט הטכני ויתר התחייבויותיו מכח המכרז.
  • המחיר כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "מחיר התמורה") כולל את כל ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות במתן השירות על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, ביטוחים, רישוי והיתרים וכיו"ב ,ולמעט מע"מ בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה המקומית. למען הסר ספק לא תתווסף למחיר התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו.
  • ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכרז. כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, בין בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  • היו למציע הערות או הסתייגויות, עליו לפרטן בדף נפרד שיצורף להצעתו ובמקרה כזה חלה עליו חובה להבהיר, באותו דף עצמו, אם הצעתו תקפה גם אם לא יתקבלו הערותיו או הסתייגויותיו או חלק מהן. לא עשה כן המציע, רשאית המועצה לראות בהצעתו הצעה מסויגת ולפסול את ההצעה רק בשל כך.
  • כל שינוי או תוספת שייעשו בטופס ההצעה או בתנאי החוזה, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
  • מודגש בזאת, כי מתן צו התחלת עבודה מותנה בקבלת כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי חוק מהרשויות המוסמכות, במידה ויידרשו.

   

  בכבוד רב,

  רוני מרציאנו מרום

  ראש המועצה המקומית מצפה רמון