מכרזים
תיאור
תאריך פרסום
 • מכרז פומבי מס' 13/2018 להפעלת מועדון MR במצפה רמון
  02/12/2018

  מכרז פומבי מס'  13/2018  להפעלת מועדון MR במצפה רמון

  המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על פנייה לקבלת הצעות להפעלת מועדון MR  ברחוב הר בוקר 6/6-9, באזור התעשייה במצפה רמון בהתאם לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי המכרז המצורפים .

  מועד אחרון להגשה 19/12/2018

 • מכרז פומבי מס' 35/2018 לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון
  14/11/2018

  מכרז פומבי מס' 35/2018

  לאספקת שירותי מיון, גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון

  המועצה המקומית מצפה רמון מכריזה על קבלת הצעות מגופים שונים, לאספקת שירותי מיון,

  גריסה, שינוע ופריקה של ריכוז פסולת בניין באס"פ מצפה רמון.

  ביצוע העבודות מותנות וכפופות לאישור תקציב משרדי הממשלה /המשרד להגנת הסביבה.

  את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי הגבייה של המועצה (טלפון 08-6596227/9), ברח' נחל ציחור 1,

  מצפה רמון, תמורת סכום של 500 ש"ח אשר לא יוחזר.

  סיור מציעים לצורכי הבהרות יתקיים ביום 28.11.18 בשעה 11:00. המפגש ליציאה לסיור יתקיים

  במשרדי אגף שפ"ע של המועצה, ברח' הר בוקר 9, מצפה רמון. ההשתתפות בסיור המציעים

  הינה חובה ומהווה תנאי מוקדם להגשת הצעה למכרז.

   

  שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז והנספחים יופנו בכתב בקובץ WORD בלבד, לברורים ניתן לפנות בכתב בלבד למייל:  itaya@mitzpe-ramon.muni.ilעד לתאריך: 4.12.18, יש לוודא קבלת הפנייה בטל': 0523295317.

  יש להגיש את ההצעה באופן ידני למשרדי המועצה המקומית מצפה רמון, ברח' נחל סלעית 2 א' עד ליום שלישי 11.12.18 בשעה 14:00.

  לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד זה.

  ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה בכתובת: https://mitzpe-ramon.muni.il/

                                                                                                                בברכה,

                                                                                                                        רוני מרציאנו מרום

                                                                                                          ראש המועצה המקומית מצפה רמון

   

  חוברת המכרז להורדה מצורפת כאן

דרושים
תיאור
תאריך פרסום
 • דרוש\ה יועץ\ת משפטי\ת לרשות המקומית מצפה רמון
  03/12/2018

  כפיפות: מנהלתית לאש המועצה. בהליכים פלילים והליכי אכיפה שונים היועמ"ש מונחה מקצועית ע"י היועץ המשפטי לממשלה.

  היקף משרה: 100%

  תנאי העסקה: חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

  תיאור התפקיד: הבטחת פעילות הרשות, עובדיה והמייצגים אותה, במסגרת החוק ועל פי כל דין.

  עיקרי התפקיד:

  1. יעוץ משפטי ומתן חוות דעת משפטיות.
  2. ייצוג השות בהליכים\נושאים משפטיים.
  3. ראש התביעה העירונית
  4. ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית.

  פירוט הביצועים והמשימות העיקריים הנגזרים מתחומי האחריות:

  ייעוץ משפטי ומתן חוות דעת משפטית:

  1. ייעוץ משפטי לראש הרשות ולסגן שהואצלו לו סמכויות, למועצת הרשות ולוועדותיה השונות ולעובדי הרשות בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות.
  2. מתן חוות דעת משפטית בנוגע לעסקאות שעורכת הרשות ומתן אישור כי אין מניה משפטית לביצוע עסקה וכן מתן חוות דעת לפניית חבר מועצת הרשות, בכפוף לסייגים הקבועים בסעיף 5א לחוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי).
  3. מתן חוות דעת מקצועית וסקירת פרוטוקולים של הישיבות בהם נכח, לצורך הבטחת חוקיותן של ההחלטות.
  4. אימות עובדתי של האמור באישורם של ראש הרשות ושל הגזבר, לעניין אישור המחאת זכות/עיקול/הסדר פשרה (סעיף 6.3 לחוזר מנכ"ל מס 03\2004)
  5. מתן אישור בכתב לראש הרשות בטרם חתימה על הסכמי פשרה או הסכמה להליך בוררות במסגרת תביעות של עובד\נבחר ציבור נגד הרשות המקומית (חוזר מנכ"ל מס' 2000\05).

  ייצוג הרשות בהליכים\נושאים משפטיים

  1. ייצוג הרשות בכל הערכאות המשפטיות ובפני מוסדות המדינה, גורמים פרטיים ובפורומים וארגונים שונים ברשות ומחוצה לה.
  2. אחריות על התביעה של הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה, בהליכים פליליים, והליכי אכיפה שונים לפי חוק התכנון והבניה, רישוי עסקים, חוקי עזר המקומיים ונושאי חקיקה אחרים שעל אכיפתם ממונה הרשות.
  3. אחריות להליך פרסום מכזים ברשות.
  4. ייצוג בעניינים הנוגעים לבית הדין הארצי למשמעת, לרבות הגשת תביעות לבית הדין וליווי ההליך המשפטי.
  5. העברת דו"חות פעילות אחת לשנה ליועץ המשפטי לממשלה\הפרקליטות.

  ראש התביעה העירונית

  1. קביעת מדיניות התביעה, בכפוף להנחיות היועץ המשפטי לממשלה והפרקליטות.
  2. גיבוש מדיניות האכיפה, ביחד עם מהנדס הרשות ומנהל מחלקת הפיקוח.
  3. גיבוש מדיניות התביעה, ובכלל זה מדיניות נקיטת הליכים, מדיניות ענישה וערעורים וכיו"ב, ואחראי על יישומה בפועל.
  4. קביעת העניין לציבור בנקיטת הליכים משפטיים.

  ניהול השירות המשפטי ברשות המקומית

  1. ייעוץ והנחייה של בעלי התפקידים במערכת האכיפה ברשות המקומית.
  2. פיקוח על כך שפעולות העירייה מתבצעות על פי הדין הקיים, הוראות והנחיות המדינה.
  3. הנחיית עובדי הרשות בנושאים משפטיים, הנדרשים לשם מניעת פעילות בניגוד לחוק, במידת הצורך.
  4. סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין הקיים.
  5. הכנה, כתיבה וניסוח מסמכים משפטיים כגון: צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר, חוזים, מכרזים, תביעות משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי ומשמעות משפטית.
  6. מתן עדכונים, הסברים ופרשנות לגורמים הרלוונטים ברשות המקומית, על חקיקה, נהלים, פסיקה וחוקי עזר.
  7. מתן סיוע משפטי, במענה לפניות מבקר המדינה, מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, במידת הצורך.
  8. השתתפות בישיבות מוסדות הרשות (לרבות ישיבות המועצה, ישיבות וועדה המקומית או האזורית לתכנון ובנייה ככל שישנן, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ובנייה, ישיבות הנהלת הרשות, ישיבות רשות רישוי מקומית, ועדת המכרזים, ועדת הכספים, ועדת הנחות, ועדת תמיכות והועדה להקצאת קרקע או מבנה, בהתאם לשיקול דעתו.
  9. טיפול בהסמכת בעלי תפקידים, עורכי דין, פקחי בנייה ופקחים עירוניים.
  10. התקשרות, קיום קשר ובקרה עם עורכי הדין החיצוניים, המעניקים שירותים משפטיים לרשות המקומית.

  מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

  1. הבטחת חוקיות ותקינות פעילותה של הרשות המקומית.
  2. עבודה בשעות לא שגרתיות.
  3. הצגת תכנים מקצועיים מתחום אחריותו בפני גורמים מקצועיים.
  4. ייצוג הרשות המקומית בבתי המשפט ותובע כנציג היועץ המשפטי לממשלה בהליכי האכיפה שונים.

  תנאים מקדימים למינוי:

  השכלה: תואר ראשון במשפטים

  קורסים והכשרות מקצועיות: היועץ המשפטי יחויב לסיים בהצלחה קורס ליועצים משפטיים ברשויות המקומיות, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק בחוזה אישי.

  יתרון ינתן למועמד בוגר קורס תובע עירוני.

  רישום מקצועי:  רישיון ישראלי לעריכת דין וחברות בלשכת עורכי הדין.

  ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום המשפטי\האזרחי\פלילי\תכנון ובנייה. יתרון לניסיון בהופעות בבתי משפט.

  ניסיון ניהולי: לא נדרש

  רישום פלילי:  היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

  הגבלת כשירות:

  בהנחיוץ היועץ המשפט לממשלה מספר 8.110 נקבע, בין היתר, כדלקמן:

  • יועץ משפטי של רשות מקומית לא יוכל לשמש במקביל כם כתובע מטעם הועדה המחוזית של אותו מרחב תכנון.
  • יועץ משפטי של אחת מהרשויות המרחביות הכלולות במרחב התכנון המקומי של ועדה מקומית מרחבית, לא יוכל לשמש במקביל כתובע מטעם הועדה המקומית המרחביד

  דרישות נוספות:

  שפות: עברית ברמה גבוהה.

  יישומי מחשב - היכרות עם תוכנת ה-OFFICE.

  רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון.

   

  הערה:  המכרז נכתב בלשון זכר, אף מופנה לגברים ונשים כאחד.

  הגשת מועמדות קורות חיים, תעודות המעידות על ההשכלה ואישורים על ניסיון קודם, יש לשלוח למייל: PninaC@mitzpe-ramon.muni.il או לפקס שמספרו: 08-6586411.

  עד לתאריך ה-18.12.18 בשעה 12:00

 • דרושה מדריכת נערות
  03/12/2018

  מאפייני התפקיד:

  • ריכוז פעילות מועדון הנערות
  • קשר עם הנערות המגיעות למועדון
  • בניית תכנית העבודה השנתית של המועדון
  • הפעלת המועדון באופן שוטף.

  דרישות התפקיד:

  • 12 שנות לימוד.
  • נכונות לעבודה אחר הצהרים באופן קבוע.
  • קבלת הדרכה שוטפת מעו"ס הנערות.
  • יכולת יצירת קשר עם בני נוער.

  אחוז משרה: 25% משרה.

  קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל : PninaC@mitzpe-ramon.muni.il או לפקס שמספרו: 08-6586511 עד לתאריך 18.12.18 בשעה 12:00

 • דרוש\ה עו"ס נערות וצעירות
  03/12/2018

  מאפייני התפקיד:

  • עבודה שוטפת עם מסגרות החינוך והטיפול בקהילה ומחוצה לה.
  • עבודה פרטנית וקבוצתית עם הנערות במצפה רמון ומשפחותיהן.
  • ניהול וליווי צוות מועדון הנערות.
  • הפנייה וליווי של נערות למסגרות טיפוליות מחוץ לקהילה.
  • השתתפות בפרוייקטים קהילתיים של המחלקה לשירותים חברתיים.

   

  דרישות התפקיד:

  • תואר ראשון בעבודה סוציאלית
  • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  • ניסיון בעבודה עם נוער
  • גמישות בשעות העבודה
  • יכולת יצירת קשר עם בני נוער.

  אחוז משרה: 75% משרה.

  קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל : PninaC@mitzpe-ramon.muni.il או לפקס שמספרו: 08-6586511 עד לתאריך 18.12.18 בשעה 12:00

 • דרוש\ה אחראי\ת תחום פרוייקטים במחלקת הנדסה
  03/12/2018

  תיאור התפקיד:

  • ליווי תכנון וביצוע של פרוייקטים בניהול חיצוני או ישיר של המועצה לרבות: הכנת אומדנים, פנייה לבחירת יועצים ואישורם, ליווי ומעקב אחר ישיבות תכנון, בדיקה ואישור תוצרי תכנון וליווי כל שלבי הביצוע עד לסגירת הפרוייקט.
  • תאום עבודת קבלנים ופיקוח על עבודתם.
  • בדיקה ואישור חשבונות קבלנים ויועצים.
  • סיורים לצורך מעקב וקידום הפרוייקטים.
  • ביצוע מטלות שונות על פי הנחיות מהנדס המועצה.

   

  דרישות התפקיד:

  • השכלה: מהנדס או הנדסאי בנין.
  • ניסיון מקצועי: ניסיון מקצועי של 2 שנים לפחות בניהול או ביצוע פרוייקטים - יתרון.
  • כישורים אישיים: בעל כושר ארגון, סדר בעבודה ועמידה בלחצים. יכולת למידה עצמית. אמינות ומהימנות. כושר  ביטוי בכתב ובע"פ ידע בתוכנתת OFFICE. ידע בתוכנת AUTOCAD.

  כפיפות ארגונית : מהנדס הרשות

  אחוז משרה: 100% משרה.

  מתח דרגות: 37-39 בדירוג המהנדסים\ההנדסאים.

  קורות חיים יש לשלוח לדוא"ל : PninaC@mitzpe-ramon.muni.il או לפקס שמספרו: 08-6586511 עד לתאריך 18.12.18 בשעה 12:00

 • דרושים עובדים סוציאלים למחלקה לשירותים חברתיים במצפה רמון
  28/11/2018

  המחלקה לשירותים חברתיים במצפה רמון נמצאת בתהליכי התפתחות וצמיחה.
  כחלק מתהליכים אלו אנו מחפשים עובדים סוציאליים למספר תחומים
  בהיקפי משרה של 75%-100%.
  ---
  דרישות התפקיד:
  תואר ראשון בעבודה סוציאלית
  רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
  ניסיון בעבודה סוציאלית – יתרון
  מוטיבציה לעבודה קשה ומספקת
  יכולת גבוהה ליצירת קשר

  קורות חיים יש להעביר במייל ל:
  yoni@mitzpe-ramon.muni.il
  לפרטים נוספים ניתן להתקשר למספר: 052-6091257

 • דרוש/ה רכז/ת קליטת עלייה למרכז הצעירים במצפה רמון
  28/11/2018

  מרכז הצעירים מצפה רמון מחפש רכז/ת לקליטת עלייה ממדינות צפון אמריקה ואנגליה. מטרת התכנית היא מיתוג מצפה רמון כקהילה האטרקטיבית ביותר עבור עולי נפש בנפש ומשיכה של עולים חדשים וצעירים להתיישב בה. עבודת הרכז/ת תתחלק בין עשייה המכוונת כלפי עולים פוטנציאליים קדם-עלייה, ובין עשייה המכוונת לסיוע לעולים לאחר עלייתם למצפה רמון.

  אנחנו מחפשים אנשים שקידום ועידוד העלייה לישראל קרובים לליבם והינם בעלי מוטיבציה גבוהה לעסוק בתחום. בעלי אוריינטציה לקהילות היהודיות בארצות הברית, עם הבנת התרבות היהודית-אמריקאית, ועם ניסיון בבניית קהילה ושילוב חברתי יחד עם היכרות וחיבור טובים למצפה רמון וקהילותיה. כמו כן נדרשות יכולות מעולות בשיווק, במדיה דיגיטלית ובהסברה, ובעיקר גישה טובה לאנשים.

  הגדרות התפקיד:

  • בניית תוכן שיווקי דו לשוני אודות מצפה רמון.
  • בניית תוכנית חבילה לקליטה אופטימלית של עולים דוברי אנגלית במצפה רמון ושיווקה לעולים קדם עלייה.
  • עבודה מול מסגרות נוספות תומכות עלייה במצפה רמון.
  • ליווי אישי של עולים במצפה רמון: יחס אישי וקשר עם העולים, זמינות טלפונית, מתן מענה לשאלות, סיוע במימוש זכויות, כתובת בעת מצוקה, פתרון בעיות בירוקרטיות, עריכת פעילויות תרבות וחברה, הקמת מערך משפחות מלוות.
  • הקמת רשת עולים במצפה רמון בשיתוף המסגרות הרלוונטיות לקהל היעד.

  דרישות התפקיד:

  • מגורים במצפה רמון – חובה
  • אנגלית ועברית – רמת שפת אם
  • הבנה והיכרות קרובה עם המנטליות האמריקאית
  • ניסיון תעסוקתי בתור שליח/ה - יתרון
  • ניסיון בעבודה מול קהילות צפון אמריקה – יתרון
  • רקע בליווי תהליכים קהילתיים – יתרון
  • יכולת עבודה עצמית, יוזמה ויצירתיות
  • גמישות ויכולת עבודה בשעות הערב לפחות פעמיים בשבוע
  • שליטה מלאה ביישומי Office

  התפקיד הוא מלגה בהיקף של 15,000 ₪ לשנה תמורת 40 שעות חודשיות למשך 12 חודשים.

  * המלגה מיועדת לא רק לסטודנטים, כל מי שעומד/ת בדרישות יכול/ה להגיש בקשה.

  הגשת מועמדות למלגה בצירוף קורות חיים עד לתאריך 10/12/2018: tzeirim@mitzpe-ramon.muni.il

  שלושת המועמדים המתאימים ביותר יעברו לשלב הראיונות.

 • דרוש/ה מוביל/ה רשתות צעירים ומשפחות צעירות למרכז הצעירים מצפה רמון
  12/11/2018

  מרכז הצעירים מצפה רמון מחפש מוביל/ה לרשתות חברתיות-קהילתיות לצעירי הישוב, שיחברו בין מאות תושבים צעירים ומשפחות צעירות במצפה רמון. מטרת הרשתות להגדיל ולהעמיק את הקשרים האנושיים בישוב, להגביר את מידת השיתופיות בין התושבים, וליצור קהילה רחבה עם מעורבות חברתית גבוהה כלפי צרכיה וכלפי הסביבה. כמו כן המוביל/ה יהיה אחראי על תחום המעורבות החברתית לצעירים בישוב.

  אנחנו מחפשים אנשים בעלי יכולות קהילתיות ויזמיות, עם הבנה בהבניית מודל חברתי-קהילתי, ניסיון בעבודה מול שותפים רבים, חיבור והיכרות טובים מאוד למצפה רמון, יכולות מעולות בשיווק, במדיה דיגיטלית ובהסברה, ובעיקר עם גישה טובה לאנשים.

   

  הגדרות התפקיד:

  • יצירה ותכנון אסטרטגיית פעולה ותוכניות עבודה עבור רשת הצעירים ורשת המשפחות הצעירות
  • מיפוי ואיתור צרכים של משפחות צעירות ומענים קיימים עבורן
  • מיפוי ורישות הקבוצות הפעילות הקיימות במצפה רמון
  • ניהול מערך שיווק והסברה רשתית של ההתארגנות בקרב משפחות וצעירים
  • יצירת צוותי עבודה פעילים וכינוס פורום מנהיגות צעירים קבוע בישוב
  • ניהול שותפויות וקשרים מול מגוון גורמים כולל משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים, מוסדות והתארגנויות חברתיות שונות.
  • מעקב ובקרה אחר ביצוע תוכניות העבודה
  • ריכוז מערך מתנדבים קבוע
  • ניהול תקציב

   

  דרישות התפקיד:

  • תואר אקדמי – חובה
  • ניסיון של שנה לפחות בייזום והובלת פרויקטים חברתיים
  • ניסיון של שנה לפחות בניהול ועבודה עם מתנדבים
  • ניסיון בניהול תקציב עבודה שוטף וכתיבת תוכניות עבודה תואמות
  • יכולת וניסיון בתחום השיווק – יתרון
  • הבנה בניהול קהילות וירטואליות – יתרון
  • רקע בליווי תהליכים קהילתיים – יתרון
  • ניסיון בהדרכה/הנחייה/עמידה מול קהל – יתרון
  • ראש גדול, אחריות, ויכולת לעבודה מאומצת ועצמאית
  • יחסי אנוש מעולים ויכולת עבודה בצוות
  • גמישות ויכולת עבודה בשעות הערב לפחות פעמיים בשבוע
  • שליטה מלאה ביישומי Office

  היקף משרה: 100%

  לשליחת קורות חיים עד לתאריך 18.11.18: tzeirim@mitzpe-ramon.muni.il

  רק פניות מתאימות תענינה

 • דרוש/ה מ"מ רכז/ת רשותית לתכנית "ניצנים"
  11/11/2018

  תיאור התפקיד:

  "ניצנים" - היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך, הארכת יום הלמודים לגילאי במוסדות החינוך 3-8.

  ניצנים היא תכנית המאפשרת נגישות ואורח חיים בעל קשת רחבה של אפשרויות חברתיות ללומד ולהוריו
  • קידום תלמידים בתחום הלימודי והחברתי.
  • מתן מענה להורים כהזדמנות להשתלב בשוק העבודה.
  • מסגרת למידה נוספת: תעסוקה חברתית, תמיכה והעשרה לימודית.
  • דגש על איכות פדגוגית
  • ארוחה חמה, בריאה ומזינה.

  • ניהול שוטף של מסגרות צהרוני ניצנים במצפה רמון: ניהול תקציב, ליווי תכנית הכשרה פדגוגית ותכנית העשרה, ניהול כוח אדם.
  • עמידה בקשר רציף עם משרד החינוך ועם גורמים שונים במחלקת החינוך במועצה.

   

  דרישות התפקיד:

  • ראש גדול, יכולות ניהוליות ואדמיניסטרטיביות
  • יחסי אנוש מעולים
  • תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה- יתרון משמעותי
  • ניסיון בתחום החינוך- יתרון משמעותי

   

  כפיפות: מנהלת אגף שח"ק

  היקף המשרה: חצי משרה.

  תנאים טובים למתאימים.

   

  קו"ח יש להגיש עד לתאריך 29.11.18 עד השעה 12:00.

  למייל lioro@mitzpe-ramon.muni.il

דילוג לתוכן