תושבים ותושבות
הוצאת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית האוכל

ניתן יהיה לתת היתר לבתי אוכל שקיבלו רישיון עסק או שנמצאים בתהליך רישוי תקין ללא סירוב או הליך משפטי על פי חוק רישוי עסקים, להציב שולחנות וכיסאות במדרכה, ברחוב או במעבר הציבורי.

בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות בצרוף תרשים של מקום הישיבה תוגש למחלקת הרישוי בטופס כמפורט בנוהל המצורף בקישור. הבקשה תועבר על ידי מחלקת רישוי עסקים לאגף שפ”ע לאישור.

חשוב- ייתכן ובשל הגדלת שטח ו/או מספר הסועדים על פי היתר הצבת כיסאות ושולחנות, יידרש בעל העסק להתאמות נוספות בבית עסקו.

נהלי הגשת הבקשה והדרישות המקצועיות מפורטים במפרט הרשותי.

להנחיות לקבלת היתר להצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לבית העסק לחץ – כאן.

חשוב- לא תתאפשר הצבת שולחנות וכיסאות מחוץ לבית העסק למרכולים.

בודק...