תושבים ותושבות
תוקף הרישיונות וחידושם
 • חוק רישוי עסקים ותקנות רישוי עסקים קובעים כי עסק יקבל רישיון תקופתי לתקופה של – שנה, שלוש שנים, חמש שנים, עשר שנים או חמש עשרה שנים, והכול כמפורט בצו רישוי עסקים.
 • רישיונות לצמיתות- כיום, על פי צו רישוי עסקים, לא ניתנים יותר רישיונות חדשים לצמיתות.
  על העסקים המחזיקים בידם רישיון שניתן להם בעבר לצמיתות לבדוק מהי התקופה המקסימלית למתן רישיון לעסקם לפי הצו התקף כיום. היה והתקופה הינה 15 שנה- הרי שרישיון העסק המוחזק בידם (בהעדר שינויים בעסק או בבעלות בו) ימשיך להיות תקף. היה והתקופה בצו הינה ל 10 שנים או פחות- תוציא רשות הרישוי רישיון חדש לתקופה המקוצרת, אשר תקופתו מתחילה ב 1.1.19.
  בכל מקרה של ספק- יש לבדוק את תוקף הרישיון במחלקת רישוי עסקים.
 • היתר זמני יכול להינתן לתקופה של עד שנה עם אפשרות הארכה לשנה נוספת
 •  במידה והעסק שלך הוא זמני מטבעו, רשות הרישוי תוכל לתת לך רישיון זמני לתקופה קצרה מזו הנקובה בצו.
 • חידוש רישיון:
  • חידוש רישיון אינו הליך אוטומטי ונדרש לשם כך אישור נותני האישור לסוג העסק אותו אתה מנהל.
  • עם זאת, האחריות ליזום חידוש הרישיון התקופתי היא על רשות הרישוי. 120 יום לפני תום תקופת הרישיון, רשות הרישוי תפנה לגורמי הרישוי השונים, תבקש את אישורם לחידוש תוקף הרישיון ותעקוב אחר קבלת תשובתם.
  • רשות הרישוי תודיע באותו מועד גם לבעל העסק על תום תקופת הרישיון.
  • בעל העסק יוכל להגיש, בתוך 30 ימים, הצהרה כי ניתן לעסק היתר בניה לפי חוק התכנון והבניה או שהוא לא הצליח בשקידה סבירה לאתר היתר כאמור וכי הוא לא ביצע בעסק עבודה הטעונה היתר לפי חוק התכנון והבניה ללא קבלת היתר כאמור. למעבר לטופס מספר 8 לחץ – כאן.

בעל עסק שהגיש הצהרה כאמור לא יידרש להמציא מסמכים הנוגעים לעמידתו בתכליות דיני התכנון והבניה לשם חידוש הרישיון.

במידה ועד תום תקופת תוקף הרישיון לא קבלת התייחסות רשות הרישוי לחידוש הרישיון, יראו את הרישיון שבידך כהיתר זמני לתקופה נוספת עד קבלת התייחסות אחרת מאת רשות הרישוי.

במידה והעסק נכלל באחד ממסלולי הרישוי המקוצרים ניתן יהיה לחדש את הרישיון לאחר הגשת הצהרה לרשות הרישוי לפי טופס 5א שבתוספת.

לטופס 5א לחץ – כאן.

 • עסק בעל רישיון תקופתי שתוקף רישיונו עומד לפוג, ונקבע בצו רישוי עסקים כי הוא חייב בהגשת תצהיר בדבר עמידה בדרישות כיבוי אש, יהיה חייב להגיש תצהיר עדכני ביחד עם הגשת ההצהרה.

לצו רישוי עסקים ( עסקים טעוני רישוי), התשמ”ג- 2013 לחץ – כאן.

חשוב- במידה ובמסגרת הביקורות לקראת חידוש הרישיון קיבלת דרישות לתיקון ליקויים בעסקך, עליך להקפיד לתקן ליקויים אלו במועד על מנת שניתן יהיה לחדש את תוקף רישיונך. היה והליקויים אותם נדרשת לתקן לא יבוצעו  במועד  נותני האישור ורשות הרישוי יוציאו סירוב לחידוש הרישיון.

בודק...