תושבים ותושבות
אשפה ומחזור
 • בהתאם לדרישות העירוניות ובתיאום עם מחלקת שפ”ע, עליך להציב בעסק מתקני איסוף אשפה ומחזור בהתאם לסוג העסק אותו אתה מנהל ולפנות את האשפה כמפורט להלן:
  • בעל העסק יאחסן כל סוג פסולת בעסקו – עד לפינויה הסופי – בכלי האצירה שירכשו על ידי בעל העסק, ויוצבו בעסק כך שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת באופן שלא יצור מפגע תברואתי או סביבתי.
  • בעל העסק יעביר כל סוג פסולת כאמור, לכלי אצירה המיועד לאותו סוג פסולת. הפסולת תועבר לאתרים מאושרים על פי חוק על ידי המועצה, למעט פסולת תעשייתית- אשר בעל העסק יישא בעלות פינויה. במידה והפסולת התעשייתית תפונה על ידי המועצה- ישלם בעל העסק למועצה, בנפרד.
  • פינוי פסולת תעשייתית, האמורה להיות מפונה לאתרים ייעודיים על פי חוק, כגון שמן משומש, פסולת חומרים מסוכנים וכדומה, יתבצע באמצעות קבלן מורשה על פי חוק לאתרים ולשימושים המאושרים על פי חוק, על חשבון בעל העסק.
  • בעל העסק ישמור את חוזי ההתקשרות עם קבלני הטיפול בפסולת ואת תעודות שקילה/כניסה לאתר של הפסולת, למשך שנה לפחות ויציגם לנציג המועצה על פי דרישה.
  • פסולת בת מחזור כגון פלסטיק, זכוכית, נייר, מתכת או פסולת אריזות, תמוין על ידי בעל העסק ותועבר למכלי אצירה ייעודיים שיוצבו על ידי המועצה, אלא אם בעל העסק יידרש על ידי מחלקת שפ”ע להציב מכלים בעצמו. במקרה כאמור תפונה פסולת המחזור למכלים שהוצבו על ידי בעל העסק לפי הוראות המועצה.
  • פסולת קרטונים ואריזות-
   • עסק שבמהלך פעילותו נוצרת פסולת קרטונים בהיקף שאינו מצריך, על פי שיקול דעת אגף שפ”ע,  הצבת דחסנית או פסולת אריזות – יפנה את הקרטונים ו/או האריזות למכלי קרטון שהוצבו על ידי המועצה.
   • עסק שבמהלך פעילותו נוצרת פסולת קרטונים, בהיקף העולה על יכולת הקיבול של מיכלי הקרטון שהוצבו על ידי הרשות, יידרש להציב מתקן לדחיסת קרטונים, והכל לפי שיקול דעת אגף שפ”ע, ועל פי הנחיותיו.
   • פסולת אורגנית- פסולת אורגנית שהינה שאריות בעלי חיים לא תיזרק למכלי האיסוף בתפזורת אלא תיארז בשקיות סגורות ותישמר בקירור עד לשעת פינוי מתקני האחסון של האשפה.
 • פסולת אלקטרונית ובטריות יפונו למקום המיועד לכך במכלי המחזור המוצבים על ידי המועצה.
 • פסולת בניין הנוצרת במהלך ביצוע עבודות בניה, כגון שיפוץ העסק,  תפונה על ידי בעל העסק ועל חשבונו, לאתר מורשה על פי חוק בלבד. בעל העסק יעביר לאגף שפ”ע אישורים מאתר ההטמנה המאושר לגבי כמות פסולת הבניין שפונתה.
 • כללי-
  • על בעל העסק לבדוק באגף שפ”ע של המועצה מהן הדרישות הפרטניות מהעסק אותו הוא מבקש לפתוח. דרישות אלו יגובשו בהתאם להוראות חוקי העזר של המועצה ונתוניו הפרטניים של העסק.
  • המועצה רשאית להוסיף דרישות בעניין פינוי פסולת ככל שהדבר יידרש על פי דין.
  • מיקום פחי אצירת הפסולת ופתרון למסתור יאושרו על ידי מחלקת שפ”ע טרם הצבתם.
  • חשוב– ייתכן כי בהתאם לדרישות ולכמות מכלי אשפה אשר תידרש להציב בעסק, בהתאם לגודלו, תידרש אף להציבם בחדר ייעודי לכך. בהעדר חדר ייעודי במבנה העסק ייתכן ותידרש להקים חדר כאמור ובהתאם יהיה עליך להוציא למבנה זה היתר בניה.

לאתר מצפה רמון- אגף שפ”ע לחץ – כאן.

 

בודק...