תושבים ותושבות
החלפת בעלים
 • שינוי בעלות ייחשב לכל שינוי בזהות הבעלים של העסק הרשומים ברישיון העסק האחרון שהוצא לעסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו  או שינוי בבעל השליטה  בעסק.
 • יש לשים לב- עם החלפת הבעלים בעסק פג תוקפו של הרישיון הקודם.
 • במידה והנך רוכש או שוכר עסק שכבר פועל ברישיון עסק תקף, עליך להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק בתוך 14 יום מיום שינוי הבעלות. לבקשה זו יש לצרף את חתימת בעלי העסק הקודמים המאשר את העברת הבעלות בעסק. לטופס לחץ – כאן.
 • במידה ולא חלו שינויים בעסק הקודם העובר לבעלותך, לא תידרש לצרף לבקשה תכנית עסק, אך תידרש לצרף הצהרה (על גבי טופס הבקשה לשינוי בעלות) כי לא חלו בעסק, במבנה שלו ובסוג הפעילות שלו כל שינוי מהעסק הקודם שפעל במקום.
 • יש לשים לב- במידה והעסק נכלל באחד ממסלולי הרישוי המקוצרים תידרש להמציא הצהרה נפרדת.
 • עם הגשת ההצהרה, תקבל מרשות הרישוי היתר או רישיון חדש  שתוקפו יהיה עד למועד שבו היה פג הרישיון של העסק הקודם. בהעדר הצהרה יינתן לך היתר זמני ל 90 יום או עד להחלטת רשות הרישוי בבקשתך לרישיון, לפי המוקדם.
 • יש לשים לב- במידה ולעסק הקודם היה רישיון לצמיתות- בעל העסק החדש יקבל רישיון לתקופה הנקובה בצו רישוי עסקים בלבד.
 • במידה והמשטרה הינה אחד מנותני האישור לעסק- בקשתך תועבר אליה והיא רשאית לסרב למתן רישיון לבעלים החדש מסיבות המצויות בתחום סמכותה.
 • במידה והעסק קשור למוצרים המכילים חומרי נפץ תהיה גם למשרד העבודה הסמכות לסרב למתן הרישיון לבעלי העסק החדשים.
 • שים לב- במידה וקיימים שינויים באופי העסק או במבנה שלו, לא ניתן לבקש רישיון על בסיס החלפת בעלות ויש להגיש בקשה חדשה לרישיון עסק.
 • שים לב- לא תתאפשר העברת בעלות בעסק שמתנהלים כנגדו הליכי אכיפה מנהליים או משפטיים או שהוצא נגדו צו סגירה שיפוטי.
בודק...