תושבים ותושבות
אישור הנדסה לעמידה ב”תכליות דיני התכנון והבניה”
 • במסגרת תהליך רישוי עסקים נדרש אישור ממחלקת הנדסה כי העסק
  תואם את כל היתרי הבניה שניתנו לבנייתו, ואת השימושים המותרים בנכס לפי אותם היתרים. דהיינו, נדרשת התאמה בשני הפרמטרים- גם בניה לפי היתר וגם שימוש לפי היתר.
 • עסקים הפטורים מאישור בדבר עמידה בדיני תכנון והבנייה הם:
   אירועים המוניים וחד פעמיים ככל שמדובר ב”מבנה ארעי” , רוכלות, ירידי מזון חד פעמיים או זמניים, הצבת שולחנות וכיסאות ברחוב, דוכני שווקים זמניים ניידים, דוכני מכירה זמניים ברחוב, דוכני מכירה בקניונים במעברים.
 • על פי סעיף 8א1 לחוק רישוי עסקים, ניתן למהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה שיקול דעת לאפשר מתן רישיון עסק במקרים מסוימים בהם העסק מצוי במבנה ללא היתר בניה או שהבניה בו שונה או חורגת מהיתר הבניה הקיים.
 • את הבדיקה תערוך מחלקת ההנדסה של הרשות.
 • החלטת מחלקת ההנדסה תימסר לך על ידי מחלקת רישוי עסקים.

* אם העסק מצוי במבנה שאינו מבנה קבע- ייתכן ויידרש אישור היתר לשימוש חורג במקרקעין.

השגה על סירוב למתן רישיון בשל סירוב הנדסה

השגה על סירוב רשות הרישוי לתת לעסק רישיון בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה תוגש באופן זהה לכל השגה אחרת על החלטות רשות הרישוי וכרוכה בתשלום אגרה.

ההשגה תוגש לגב’ פרח לילך לוי

טלפון: 08-6596208

מייל: Perachli@MZP.org.il

 

מה ניתן לעשות אם עסק אינו עומד בדרישות התב”ע וההיתר למבנה

במידה ולא ניתן להוציא לעסק רישיון בשל אי עמידה בדיני התכנון והבניה עומדות בפני בעל העסק כמה אפשרויות:

הגשת בקשה לשימוש חורג או שינוי שימוש לצרכי עסק

במידה וימצא שהשימוש המבוקש לעסק אינו תואם את היתר הבניה, ניתן להגיש בקשה ל “שימוש חורג” (מהיתר או מתוכנית).

יודגש כי אישור בקשה כזו נתון לשיקול דעתה של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ואין וודאות לאישורה.

במסגרת תהליך “הגשת הבקשה לשימוש החורג”  חובה להיעזר בבעל מקצוע מוסמך להוצאת היתרים שיבצע עבורך את כל התהליך.

לידיעתך – בקשה לשימוש חורג כרוכה בפרסומים לפני הדיון בפני הוועדה המקומית, אך במקרים מיוחדים קיימת אפשרות להגשת בקשה לפטור מפרסום.

לתקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק), תשל”ו-1966 לחץ – כאן.

חשוב – שימוש חורג ניתן לתקופה קצובה בלבד בהתאם לבקשה ולהחלטת הוועדה ויתכן שיהיה כרוך  בתשלום היטלי השבחה.

ניתן להגיש ערר על סירוב הוועדה לאשר לך שימוש חורג. הערר יוגש לוועדת הערר המחוזית של מנהל התכנון.
את הערר ניתן להגיש לבד אך רצוי להיעזר בבעל מקצוע מהתחום המשפטי הבקיא בתכנון ובנייה או מהנדס או אדריכל.

הנחיות נוספות להגשת הבקשה המתאימה תוכל לקבל בוועדה המקומית לתכנון ובניה.

מידע תכנוני ניתן לקבל במחלקת הנדסה או באתר המועצה.

 

היטל השבחה:

 • במידה ואושרה הבקשה לשימוש חורג על ידי הוועדה לתכנון ובניה, יערך במקום סקר שמאות ותיקבע לך שומת היטל השבחה
  ע”י שמאי הוועדה. לתשומת ליבך, היטל ההשבחה חל על פי חוק על בעל הנכס הרשום במסמכי רישום המקרקעין (הטאבו).
 • במקרה של שימוש חורג מהיתר הבנייה בלבד, אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג לאחר תשלום של 25 אחוז מגובה סכום השומה שנקבעה לך.
 • במקרה של שימוש חורג מתכנית אתה זכאי לקבל היתר שימוש חורג לאחר תשלום 40 אחוז מגובה סכום השומה שנקבעה לך.
 • על פי הוראות התוספת השלישית לחוק התו”ב, המועצה תיגבה את ייתרת הסכום מבעל הנכס כפי שגובים ארנונה.
 • ניתן להגיש ערר על גובה השומה שנקבעה לך על ידי הגשת שמאות נגדית של שמאי מטעמך, וזו תידון מול שמאי מכריע.

 

בודק...