תושבים ותושבות
שפכים ושפכי תעשיה

הגדרות לפרק זה:
“שפכים תעשייתיים”: פסולת נוזלית, הנוצרת במהלך או עקב פעילות העסק, לרבות דלק, שמנים,
מי שטיפה וכיוצא באלה, כולל תשטיפים.
“תשטיפים”: נוזלים שבאו במגע עם שפכים או עם חומר מסוכן או עם משטחי עבודה עליהם
מתנהלת פעולת העסק ומכילים דטרגנטים, שמנים, שומנים, חומרים כימיים וכדומה או שנבעו מהם, לרבות נגר עילי מזוהם.

בודק...