תושבים ותושבות
דרישות כלליות מעסקים טעוני רישוי- הרשות המקומית

בהתאם לחובת פרסום המפרטים האחידים על ידי נותני האישור, חלה חובה על הרשות המקומית לפרסם את דרישותיה לגבי כל סוג עסק אשר פורסם לו מפרט אחיד.

על מנת להקל על בעלי העסקים ולהגביר את הוודאות, מפרסמת המועצה המקומית את דרישותיה מהעסקים טעוני הרישוי בכלל ומעסקים נפוצים בפרט.

חשוב- דרישות המועצה חלות על כל העסקים טועני הרישוי.

  • יש לעיין הן בהוראות הכלליות החלות על כל סוגי העסקים הטעונים רישיון והן בהוראות הפרטניות לסוגי עסקים ספציפיים.
  • דרישות המחלקות הרשותיות, ובכללן דרישות תברואן, היחידה הסביבתית ומחלקת שפ”ע, אינן באות להחליף או לגרוע מדרישות ותנאי נותני האישור אלא באות להוסיף עליהן.
  • הדרישות והנחיות המועצה מחייבות, ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהן רלוונטיות לעסקו.
  • באחריות בעל העסק לקרא את הדרישות הכלליות, לבחון אילו דרישות רלוונטיות לעסקו ולקיימן.

חשוב– על בעל העסק לעמוד בכול דרישות “נותני האישור” ודרישות הרשות המקומית באות בנוסף לדרישות אלו ולא במקומן

בודק...