תושבים ותושבות
הזרמת שפכים למערכת הביוב הציבורית
 • על העסק להתחבר למערכת השפכים הציבורית.
 • בשום מקרה שפכים וביוב לא ישפכו לרחוב או לשטח הפתוח.
 • עסקים שבמהלך פעילותם נוצרים שפכים תעשייתיים, ידרשו להתקין מערכות לטיהור השפכים על פי דרישת תאגיד מעינות הדרום בע”מ (“תאגיד המים”)
 • כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטאריים), יזרים את השפכים האמורים למערכת הביוב הציבורית רק לאחר שעמד בערכי הסף ובכל האמור ב- כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014  ועמד בדרישות תאגיד המים.
  למעבר לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד 2014 לחץ – כאן.
 • עסק שלא יעמוד בערכי הסף שבתקנות האמורות, יידרש להקים מתקן קדם לטיפול בשפכים התעשייתיים הנוצרים בו.
 • כל עסק, המופיע בתוספת השלישית של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע”ד – 2014 ופועל בתחומי המועצה, יתקין נקודת דיגום בתא הביוב אחרון של העסק, לפני התחברותו לביוב הציבורי או במקום אחר כפי שתורה לו הרשות וכפי שמופיע בכללי דיגום שפכי תעשייה.
 • בעל עסק הנדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בסעיף 2.3, יממן את עלות הדיגומים שיתבצעו אצלו, בהתאם לדרישות התאגיד ובהתאם לתעריפים  שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע”א-2009.
  למעבר לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), תשע”א 2009 לחץ – כאן.
 • בכל מקרה של תקלה העלולה לגרום לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב של המועצה, יש לדווח מידית לתאגיד המים.
 • בכל מקרה של חריגה בפועל מערכי הסף הרלוונטיים בשפכים המוזרמים למערכת הביוב של המועצה, כאמור, ייתכן ויינקטו הליכים משפטיים מול בעל העסק החורג בהתאם לאמור בכללים. באחריותו המלאה של בעל העסק לפעול בהתאם להנחיות המועצה וגורמי האכיפה של שפכי תעשייה, על מנת להביא את שפכיו לריכוזים הקבועים בכללי תאגידי מים וביוב, במהירות האפשרית  ולא יאוחר מחודש ימים מיום גילוי החריגה.
 • במקרה של חריגה מתמשכת או חוזרת, יינקטו נגד העסק הליכים משפטיים כולל אפשרות להוצאת צו סגירה.
 • בעסקים בהם לא מתאפשר חיבור למערכת הביוב, יתבצע איגום של השפכים התעשייתיים והתשטיפים ופינויים לאתר מורשה על פי חוק, בכפוף לקבלת אישור מנותן האישור.
 • בעל העסק יבצע ניקוז של השטח הפרטי של העסק באופן שמי הנגר הנקי יווסתו אך ורק למערכת הניקוז של המועצה.
בודק...