תושבים ותושבות
מעקב וניהול הליך הרישוי
  • המעקב אחר הליך הרישוי נעשה על ידי מחלקת רישוי עסקים.
  • עם קבלת בקשתך לרישיון עסק, תבדוק מחלקת רישוי עסקים כי לבקשתך צורפו כל המסמכים הנדרשים. במידה ובקשתך הוגשה כנדרש, תמסור לך מחלקת הרישוי אישור על הגשת הבקשה.
  • מחלקת רישוי עסקים תעביר את הבקשה לכל הגורמים אשר אישורם נדרש לשם קבלת הרישיון ותערוך מעקב אחר קבלת תשובותיהם.
  • גורמי הרישוי, יערכו ביקורת בעסקך. במידה והעסק אינו עומד בדרישותיהם תקבל לידך דו”ח כתוב המפרט את הליקויים שנמצאו בעסק, את המועדים הנדרשים לביצוע התיקון ואת דרכי הוכחת ביצוע התיקון.
  • במידה וגורם אחד או יותר יסרבו לבקשתך, תקבל על כך הודעה מנומקת בכתב ממחלקת רישוי עסקים.
  • במידת הצורך תוכל להיעזר, לצורך תזכורת לגורמי הרישוי, במנהלת מחלקת רישוי עסקים.
  • חשוב-  יש לטפל בהערות גורמי הרישוי באופן מידי, או על פי לוח הזמנים שנקבע לך. גורמי הרישוי מחויבים לסיים טיפולם בבקשה לרישיון בתוך 30 יום (ובמקרים מסוימים בתוך 60 או 90 יום) ולתת תשובה למחלקת הרישוי. לכן, העדר טיפול במועד מצדך עלול להביא את אותם גורמים להוצאת הודעת סירוב לבקשה לרישיון. סירוב לבקשה לרישיון עסק עלול לגרור הליכי אכיפה.
  • חשוב – בעלי תפקיד המטפלים בבקשתך לרישיון עושים זאת מכוח סמכותם, אחריותם וחובתם על פי החוק, ביחד עם מוטיבציה לקדם את העסקים בעיר.  לכן אנו מבקשים כי תמלא את דרישותיהם בקפדנות, ובמהירות האפשרית, שמור איתם על קשר אישי, עדכן אותם בכל שלב של ביצוע הדרישות עד לסיום תהליך הטיפול והודעה שלהם כי מולאו כל הדרישות.
בודק...