תושבים ותושבות
טיפול בזיהום מים וחובת התקנת מז”ח

תהליך הרישוי נועד לוודא שאין בעסק תהליכים העלולים להביא לזיהום מערכת המים של המועצה.

  • בתקנות משרד הבריאות לשמירת איכות המים נקבע כי כל עסק המפורט בתקנות חייב בהתקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת (“מז”ח”) על מערכת  המים. התקנות מפרטות גם את רשימת העסקים החייבת בהתקנת מז”ח.

לתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ”ב- 1992 לחץ – כאן.

  • במידה והעסק שלך נמנה על העסקים הטעונים התקנת מז”ח, עליך להיעזר במתקין מוסמך למז”ח, שהוא בעל הסמכה תקפה של משרד הבריאות שיתקין את המז”ח, וינפיק לך אישור על כך, שיימסר למנהלת מחלקת רישוי .
  • במידה והעסק שלך הינו אחד מאלו המנויים בתקנות אך אין בעסק מים, ואתה סבור שאין צורך בהתקנת מז”ח בעסקך, ניתן להגיש בקשה למחלקת הרישוי לקבלת פטור מהתקנת מז”ח. הבקשה לפטור תועבר לתאגיד המים ולאחר מכן למשרד הבריאות בבאר שבע שהוא בעל הסמכות למתן פטור. הבקשה תוגש על גבי טופס כמפורט בנוהל המצורף בזה.

להנחיות להתקנה וקבלת פטור מהתקנת מז”ח לחץ – כאן.

בודק...