תושבים ותושבות
נגישות לאנשים עם מוגבלויות

לאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות- רישוי עסקים לחץ – כאן.

סעיף 8ב לחוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968 (להלן – החוק) קובע כי רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר לעסק טעון רישוי שהוא “מקום ציבורי” או “שירות ציבורי” (כהגדרתם בסעיף זה), אלא אם כן קוימו בעסק הוראות הנגישות לפי פרק ה’1 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998 (להלן – חוק שוויון זכויות).המדובר בעיקרם במקומות ובשירותים שעומדים לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו.

במסגרת תיקון 34 לחוק תוקן הסעיף כך שייקבע כי לצורך האמור, על מבקש הרישיון או ההיתר להמציא לרשות הרישוי חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה, לפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות כאמור, ורשות הרישוי רשאית להסתמך על חוות דעת אלה לצורך מתן הרישיון או ההיתר.

חוק שוויון זכויות קובע כי זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות, ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.  מטרת החוק היא להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים. כן נועד החוק לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלא יכולתו (סעיפים 1 ו-2 לחוק).

  • בצו רישוי עסקים (הוכחת נגישות) מפורטים אילו עסקים טעוני אישור נגישות: תצהיר, מורשה נגישות שירות או מורשה נגישות שירות ומורשה נגישות מתו”ס. לצפייה בצו רישוי עסקים(הוכחת נגישות), לחץ- כאן
  • יצוין כי על פי הוראות החוק יכול בעל העסק לבקש כי הבדיקה תיערך על ידי מורשה נגישות שהוא עובד המועצה או המועסק על ידי המועצה תמורת תשלום שיקבע בתקנות.
    *מאחר וטרם הותקנו התקנות בעניין זה- לא ניתן כיום לערוך בדיקה על ידי המועצה.

של העסק. עם פרסום תיקון לחוק יעודכן האתר ויעודכנו הדרישות.

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע”ב-2011) לחץ – כאן.

לטופס תצהיר נגישות לחץ- כאן.

לטופס חו”ד מורשה נגישות לחץ – כאן.

לטופס בדיקה עצמית נגישות בעסק לחץ- כאן.

לטופס ותצהיר להוצאת פטור נגישות בשל נטל כבד מדי לחץ- כאן

למדריך הנגשה לעסק קטן לחץ- כאן

בודק...