תושבים ותושבות
עריכת ביקורות בעסק

עם קבלת הבקשה לרישיון, נותני האישור מחויבים להשיב לבקשה  בתוך 30 יום (עם אפשרות הארכה עד 90 יום) והם יכולים לאשר את הבקשה, לאשר את הבקשה עם תנאים, לדחות אותה או לקבוע תנאים מוקדמים למתן אישורם.

במידה ונותן אישור דרש ביצוע שינויים או תיקונים בטרם מתן אישורו ולאחר שבעל העסק ביצע את הנדרש ממנו ודיווח על ביצוע הדרישות, עומדות לרשות נותן האישור 30 יום לערוך ביקורת חוזרת או לאשר את הבקשה ללא ביקורת חוזרת.

לאחר 30 יום ממועד שהודעת כי ביצעת את הנדרש ממך, בהעדר התייחסות של נותן האישור תוכל רשות הרישוי לראות כאילו מולאו הדרישות ותוקנו הליקויים, בכפוף לקבלת תצהיר בעל העסק על תיקון הליקויים או העברת תצלומים המעידים על תיקון הליקויים או כל אמצעי הוכחה אחר שיקבע על ידי הרשות.

בודק...