תושבים ותושבות
פטירת בעל העסק

העברת העסק לקרובי הנפטר מדרגה ראשונה:

במקרה של פטירת בעל העסק הרשום ברישיון, והעסק ממשיך להתנהל על ידי אחד או יותר מקרובי הנפטר בדרגה ראשונה – יש להודיע על הפטירה לרשות הרישוי בתוך 60 יום ולהגיש טופס בקשה לקבלת רישיון עסק עליו יחתמו הבעלים החדשים.

לטופס הבקשה  יצורפו: תעודת פטירה, תעודת זהות הבעלים החדשים, (לא נדרש לצרף לבקשה זו מסמכים נוספים).
הרשות תנפיק רישיון עסק לבעלים החדשים, לתקופה שנותרה עד לפקיעת רישיון העסק של הנפטר.

העברת הבעלות בעסק ליורשים שאינם קרובי הנפטר מדרגה ראשונה:

ככלל, על העברת העסק לאחר פטירה ליורש שאינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה יחולו הכללים של שינוי בעלות הנזכרים לעיל.
במידה וכבר ניתן רישיון עסק חדש לקרובים מדרגה ראשונה לפני קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה- ניתן להעביר את הרישיון ליורשים שידרשו להגיש הצהרה בלבד.

בודק...