תושבים ותושבות
מידע מוקדם במחלקת רישוי עסקים
  • המידע שיינתן לך כולל את ההנחיות והטפסים לניהול תהליך הרישוי, מידע רלוונטי באשר לבעיות והכשלים הצפויים בתהליך בהתייחס לעסק המבוקש ומיקומו, מגבלות תכנוניות ככל שיש בידיעת המחלקה, מגבלות מדיניות עירונית כלליות וכאלו הנוגעות למיקום המבוקש.

חשוב לדעת– במידה והנך מבקש לקבל לידך מידע בדבר ניהול של עסק קיים או שידוע לך כי במקום נוהל בעבר עסק, תוכל לקבל במחלקת רישוי עסקים את הפרטים הבאים ביחס לאותו העסק או המקום: האם הוא פועל ברישיון או לא, האם עסק זה יכול בכלל לפעול ברישיון, האם התנהלו, או מתנהלים,  הליכים משפטיים או הוצאו צווים כנגד עסק קודם שפעל במקום, ככל ופעל עסק כזה.

חשוב- לפני הגשת הבקשה מומלץ

  • לקבל הסבר על הליך הרישוי, מידת התאמתו של העסק לדיני התכנון והבנייה ולדרישות נותני האישור הנוספים.
  • מצבו המשפטי של העסק או המבנה שבו יפתח, ככל הניתן.
  • לעסקי מזון, מומלץ לקבל חוות דעת מקדמית ממשרד הבריאות. חוות הדעת מותנית בתשלום אגרה הקבועה בחוק.
  • לגבי פתיחת עסקים מסוג בתי אוכל או עסקים מסדר גודל בינוני ומעלה במיוחד – יש לברר באגף שפ”ע דרישות הצבת מכלי אשפה ומחזור בעסק, ובאם נדרש להקים מבנה נפרד לשם הצבתם.
בודק...