תושבים ותושבות
כללי
  • בינואר 2019 במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים, הוספו 3 מסלולי רישוי בהליכים מקוצרים. מסלולים אלו קובעים את הליכי הרישוי לפי מורכבותו של העסק.
  • את הבקשה לקבלת רישיון בהליך מקוצר יש להגיש טרם פתיחת העסק. החל מה- 01.01.2025 בקשה לרישיון לעסק אשר כבר פועל תטופל במסלול הרגיל בלבד.
  • בקשות לרישיון בהליך מקוצר יוגשו רק לגבי סוגי עסקים להם פורסם מפרט אחיד.
  • לשם קבלת רישיון בהליך מקוצר על בעל העסק להגיש תצהיר כי הוא עומד בכול דרישות החוק וכי לא מתקיימים בו הסייגים המונעים קבלת רישיון בהליך מקוצר. את התצהיר יש להגיש בתוך 120 ימים לכל היותר מיום שרשות הרישוי הודיעה למבקש על עמדתה ביחס להגשת הבקשה.
   היה והתצהיר לא יוגש בתוך תקופה זו, הבקשה לרישיון תימחק, ועל בעל העסק יהיה להגיש את בקשתו מחדש, ובכלל זה תשלום אגרה.
  • חשוב- הליך מתן רישיונות לעסקים במסלולי הרישוי הדיפרנציאלי הינו, כאמור חלק מרפורמה נרחבת בחוק רישוי עסקים.
   הליך זה הינו חדש וניכנס לתוקפו ב 1.4.21. לכן- מומלץ לבעל העסק, לפנות למחלקת רישוי עסקים  טרם פתיחת העסק לשם קבלת מלא המידע הנוגע למסלול בו יוכל לבקש רישיון.
  • ההוראות החלות על קבלת רישיון במסלול רגיל יחולו גם על קבלת רישיון במסלול מקוצר, אלא אם נכתב בפרק זה אחרת.

  לטבלת עסקים במסלולים המקוצרים ועדכון פרסום מפרטים אחידים לחץ – כאן

בודק...