תושבים ותושבות
מסלול קבלת רישיון בהליך מזורז ב’
 • עסקים המוגדרים כ”מורכבים ברמה בינונית” יוכלו לקבל היתר מזורז לאחר תקופת בדיקה והגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.
 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- ב’
 • הליך הרישוי:
  • הגשת בקשה לרישיון – לטופס לחץ – כאן.
   במסלול זה ניתן להגיש תצהיר ביחד עם הגשת הבקשה.
  • בדיקת רשות הרישוי כי העסק טרם נפתח, כי הוא מסווג במסלול מזורז ב’, כי אין בפניה מידע על התקיימות הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה.
  • מתן אישור על הגשת הבקשה בתוך 4 ימים. (טופס 3), והעברת הבקשה לנותני האישור (טופס 6).
   לטופס 3 לחץ – כאן.
   לטופס 6 לחץ – כאן.
  • למעבר לפרק העוסק במסמכים הדרושים לחץ – כאן.
  • הרשות תבדוק את הבקשה בתוך 14 ימים (ניתן להארכה ב 7 ימים נוספים).
  • סירוב יוצא על ידי הרשות בתוך 7 ימים מהגשת הבקשה.
  • בתום 14 ימים תוציא הרשות דרישה להשלמת מסמכים.
  • בהעדר בקשה להשלמת מסמכים או הודעת סירוב, ניתן להגיש תצהיר גם בתום תקופה זו.
  • נותני האישור יוכלו לבדוק את העסק בתוך 49 יום מהגשת התצהיר (“תקופת הבדיקה”).
  • עד תום תקופת הבדיקה רשות הרישוי תודיע לבעל העסק על- סירוב, דרישה לעמידה בתנאים מוקדמים לשם מתן היתר נזורז או שתאשר מתן היתר מזורז.
  • עם תום תקופת הבדיקה ובהעדר מניעה יוצא לעסק היתר מזורז לתקופה של 180 יום וניתן יהיה לפתוח את העסק.
  • השלבים ממתן ההיתר המזורז ועד לקבלת הרישיון זהים לשלבים בהיתר מזורז א’.
בודק...