תושבים ותושבות
סייגים להגשת בקשה לרישיון או היתר בהליך מקוצר

בכל המקרים המפורטים להלן לא ניתן יהיה להגיש בקשה לרישיון בהליך מקוצר והבקשה לרישיון של בעל העסק תטופל בהליך רגיל:

  • בעת הגשת הבקשה העסק פועל ללא רישיון או ללא היתר זמני.
  • בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה בוטל היתר מזורז בשל הגשת תצהיר או מסמכים כוזבים, או שחלו שינויים מהותיים בעסק המשנים את המצב שעליו הוצהר )סעיף זה רלוונטי לאי קבלת תצהיר על ידי כיבוי  אש).
  • מתנהל נגד העסק או המבקש הליך פלילי או הליך מנהלי לפי חוק רישוי עסקים (למעט הליך בקשר לעבירה מנהלית או עבירת קנס שלא הוגש בגינה כתב אישום או הליך עיצום כספי(.
  • בשלוש השנים שלפני הגשת הבקשה הורשע בעל העסק או בעלי השליטה בעסק בעבירה לפי חוק רישוי עסקים (קיימת הוראה נפרדת ביחס לעבירות קנס).
  • בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הוטל עיצום כספי או קנס שלוש פעמים לפחות (קיים הסדר מקל לגבי עסק שהוא סניף ברשת שיש לה יותר מעשרה סניפים בתחומי אותה רשות רישוי).

לטבלת עסקים במסלולים המקוצרים ועדכון פרסום מפרטים אחידים לחץ – כאן.

 

בודק...