תושבים ותושבות
תוכניות מיוחדות

בנוסף לתוכנית העסק ייתכן ותידרש להגיש תוכניות נוספות, או תוכניות בקני מידה שונים, לפי סוג העסק אותו אתה מבקש לפתוח.

  1. תכנית בטיחות:

בעסקים של עינוג ציבורי ואירועים חד פעמיים, תכנית עסק תכלול גם תכנית בטיחות החתומה על ידי מהנדס או הנדסאי המתמחה בבטיחות באירועים. מדובר בתוכנית משולבת  (תכנית עסק ובטיחות) החתומה על ידי מהנדס בטיחות בנוסף לבעל מקצוע מוסמך, אלא אם מכין התוכנית הוא בעל כישורים לשני התפקידים. הנושאים שנידרש להציג בתוכנית מפורטים בנוהל אירועים חד פעמיים.

הנחיות מפורטות ניתן למצוא באתר האינטרנט של משטרת ישראל- רישוי עסקים- דרישות המשטרה לפריט 7.7ה. לחץ – כאן.

וכן באתר רישוי עסקים של רשות הכבאות וההצלה. להנחיות לחץ – כאן.

  1. נספח בטיחות:

לתוכנית הבטיחות יש לצרף נספח בטיחות, שהוא נספח המאחד את כל נושאי הבטיחות של העסק או האירוע.
נספח בטיחות לאירוע יוכן על ידי מהנדס, יועץ או מורשה בטיחות לאירועים שמלווה את האירוע.

למפרט המשטרה לקיום אירועים המוניים לחץ – כאן.

  1. תכנית לבית אוכל:

לפי דרישת משרד הבריאות, לבקשה לרישיון לבית אוכל תצורף תכנית שתכלול גם תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה 1:50 שתכלול את המטבח על כל ציודו, פריסתו ומיקום הקבועות הסניטריות, חדר האוכל, חדרי שרות ומחסן. וכן יצורף לתוכנית מסמך מקצועי המכונה “פרשה טכנית” המתאר את תהליכי העבודה, סוגי הפעילות והמזון שיוכנו במקום, והכול על פי התנאים הנדרשים על ידי משרד הבריאות.

לנוהל הגשת “פרשה טכנית” לבתי אוכל לחץ – כאן.

 

  1. תוכניות לעסק למניעת מטרדי ריח ועשן:

עסקים שכתוצאה מפעילותם עלולים להיגרם מטרדי ריח ועשן, ובכלל זה עסקי מזון שמטגנים או מבשלים או צולים מזון על האש, בהיקף העלול לגרום למטרדים אלו, ידרשו לפרט בתוכנית עסק מהם האמצעים למניעת המטרדים.

כל עסקי הכנת המזון הנדרשים להתקנת מנדף וארובה ידרשו גם להגיש תוכנית למניעת מטרדי ריח ועשן.

להנחיות למניעת מטרדים מבית אוכל לחץ – כאן.

  1. מניעת מטרדי רעש:

עסקים אשר כתוצאה מפעילותם עלול להיגרם רעש בלתי סביר כגון: מפעל בו פועלות מכונות רועשות, מפעל הנדרש למכשירי קיטור, עסקים שמתוכננת בהם השמעת מוסיקה רועשת ( כגון: דיסקוטק, בית אוכל ובר המשמיעים מוזיקה, אולם מופעים) ידרשו לפרט בתוכנית את האמצעים שינקטו על ידם להפחתת הרעש ובכלל זה את האמצעים למיגון אקוסטי של העסק כגון קירות אטומים, מבוא אקוסטי וכדו’.

בעל העסק יישם את תוכנית הפחתת הרעש לאחר אישורה על ידי היחידה לאיכות הסביבה.

ציוד פולט רעש כגון מפוחים ומזגנים יותקן בהתאם לתקנים הישראליים הרלוונטיים ויתוחזק באופן שימנע מטרדי רעש כתוצאה מהפעלתם.

לא יוצבו בחצר העסק או בשטח פתוח, מתקנים הגורמים למטרדי רעש.

לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש”ן – 1990 לחץ – כאן.

 

  1. מפעל מסוכן

בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשנ”ג- 1993- יש להגיש לרשות המקומית תיק מפעל ערוך בהתאם לתבנית תיק מפעל המופיע בחוזר מנכ”ל  מתאריך 8/2020

להלן הקישורים:

לתקנות רישוי עסקים ( מפעלים מסוכנים), תשנ”ג- 1993 לחץ – כאן.

לחוזר מנכ”ל משרד הפנים 8/2020- תבנית תיק מפעל לחץ – כאן.

 

 

בודק...