תושבים ותושבות
מסלול קבלת רישיון לאחר הגשת תצהיר בלבד
 • עסקים המוגדרים כ”פשוטים” יוכלו לקבל רישיון עסק לאחר הגשת תצהיר כי הם עומדים בדרישות המפרט האחיד ורשות הרישוי.
 • בצו רישוי עסקים יסומן סוג העסק ב- ר”ת.
 • הליך הרישוי:
  • הגשת בקשה לרישיון – להפניה לטופס לחץ – כאן.
  • למעבר לפרק העוסק במסמכים הדרושים לחץ – כאן.
  • בדיקת רשות הרישוי כי העסק טרם נפתח, כי הוא מסווג במסלול ר”ת, כי אין בפניה מידע על התקיימות הסייגים המונעים הגשת בקשה במסלול זה, וכי לא מתקיימת הגבלת הגשת תצהיר לפי דרישות רשות הכבאות. לפרק בעניין רשות הכבאות לחץ – כאן.
  • מתן אישור על הגשת הבקשה בתוך 4 ימים (טופס 3). לטופס לחץ – כאן.
  • בתוך 21 ימים מהגשת הבקשה תודיע הרשות לבעל העסק כי היא: מסרבת למתן הרישיון (טופס 4), דורשת להשלים מסמכים (טופס 4). לטופס לחץ – כאן.
  • במקרה של הודעה על דרישה להשלמת מסמכים- יבצע בעל העסק את הנדרש ממנו ויוכל להגיש תצהיר בתקופה של עד 120 ימים ממועד הדרישה. היה ולא יוגש התצהיר בתוך תקופה זו, תימחק הבקשה.
  • ללא קבלת הודעה כאמור או בקבלת הודעה כי ניתן להגיש תצהיר, יגיש בעל העסק את התצהיר (טופס 5). לטופס לחץ – כאן.
  • רשות הרישוי תודיע לבעל העסק כי קיבלה את התצהיר בתוך 4 ימים מהגשתו. (טופס 5ב). לטופס לחץ – כאן.
  • הרשות תנפיק לבעל העסק רישיון ( טופס 8) בתוך 5 ימים מהגשת התצהיר ותודיע על כך לנותני האישור. לטופס לחץ – כאן.
בודק...