תושבים ותושבות
המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון עסק

הבקשה לרישיון עסק תוגש ביחד עם המסמכים והטפסים הבאים:

 • טופס בקשה לרישיון עסק חתום על ידי מגיש הבקשה. לטופס בקשה לרישיון לחץ – כאן.
 • פרטי בעל העסק:
  • צילום ת.ז. בעל העסק.
  • במידה ובעל העסק הוא תאגיד יצורפו–
   • תעודת התאגדות ותדפיס עדכני מרשם החברות.
   • אישור עו”ד או רו”ח עדכני שבו יפורטו שמות ומספרי תעודות זהות מנהלי החברה או השותפים (בהתאמה) ובעלי זכויות החתימה בשם התאגיד.
  • צילום תעודת עוסק מורשה של בעל העסק.
  • אישור רישוי במידה ונדרש כזה על פי החוקים המפורטים בטור ז’ בצו רישוי עסקים.
 • מסמך המעיד על זכויות המבקש בנכס- צילום חוזה שכירות, חוזה רכישה או נסח טאבו.
 • אישור חיבור ותקינות לתשתית גז, ככל והנושא רלוונטי.
 • חוות דעת מורשה נגישות- חוות דעת מתו”ס  (מבנים, תשתיות וסביבה) ומורשה נגישות השירות.
  לטופס חוות דעת מורשה נגישות לחץ – כאן.
 • תיאור תפעולי של העסק- תיאור מילולי של העסק, תהליכי העבודה בעסק ופירוט מוצריו והשירותים הניתנים בו.
 • תוכניות- ראה – להנחיות להגשת תוכניות לרישיון עסק 3/2021 לחץ – כאן.
 • הצהרת עורך התוכניות לפי טופס מצורף וצילום רישיונו שבתוקף ראה- הצהרת “בעל מקצוע מוסמך” לחץ – כאן.
 • תצהיר בדבר עמידה בדרישות רשות הכבאות- רק לסוגי עסקים הנדרשים להגשת תצהיר על פי צו רישוי עסקים. לפרטים בדבר עמידה בדרישות רשות הכבאות לחץ – כאן.
 • במקרה של שינוי בעלות- יחתום גם בעל העסק הקודם אשר על שמו הרישיון או ההיתר על טופס הבקשה ויאשר את העברת הבעלות בעסק. לפרטים בדבר עמידה בדרישות שינוי בעלות לחץ – כאן.
 • בהתאם לסוג העסק אותו הנך מבקש לנהל מחלקת רישוי עסקים תיידע אותך בצורך בהגשת מסמכים נוספים כגון: תיק מפעל מסוכן, היתר רעלים, שאלון סביבתי וכו’.
 • אישור יועץ בטיחות- לפריטי רישוי הנמנים על קבוצת העינוג הציבורי ( קבוצה 7 בצו רישוי עסקים),
  או בהתאם לדרישת מחלקת רישוי עסקים לקישור לטופס בטיחות לחץ – כאן.
 • אישור בדבר תשלום אגרה.

*רשות הרישוי ו/או נותני האישור רשאים לדרוש ממגיש הבקשה מסמכים נוספים כגון חוות דעת של בעל מקצוע מסוים או מסמכים נוספים אם ראו צורך בכך לשם בדיקת הבקשה.

*מומלץ לבדוק האם פורסם לסוג העסק אותו הנך מבקש לנהל מפרט אחיד ובו דרישות נוספות ממגישי הבקשה. לאתר משרד הפנים- מפרטים אחידים לחץ – כאן.

כן מומלץ לבדוק באתרי האינטרנט של נותני האישור הרלוונטיים לעסק אותו אתה מבקש לפתוח האם פורסמו דרישות נוספות למסמכים או אישורים.

קישור לאתר ממשל זמין- משרד הפנים – מפרטים אחידים

קישור לאתר רישוי עסקים של המשרד להגנת הסביבה

קישור לאתר רישוי עסקים של משטרת ישראל

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

קישור לאתר רישוי עסקים של משרד הבריאות

קישור לאתר רישוי עסקים של הרשות הארצית לכבאות והצלה

קישור לאתר נציבות זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים- נגישות

 

בודק...